Resultat från Piratpartiets höstmöte 2015

Ytterligare ett medlemsmöte för Piratpartiet är över. Här är en lista över vad man beslutade om på detta Höstmöte 2015.

Följande motioner och propositioner hanterades under vårmötet:

 • B01: Reglering av bemanningsföretag [avslagen]
 • B02: Om “det objektiva hyresgästintresset” [avslagen]
 • B03: Upphovsrättens längd [bifallen]
 • B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering [bifallen]
 • B05: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Innovation och utveckling [bifallen]
 • B06: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Konkurrens [bifallen]
 • B07: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Reglering [Behandlas i B04]
 • B08: Riktlinjer för forskningspublicering [bifallen]
 • C01: Om byggandet av en politik för kunskapssamhället [avslagen]
 • C02: Om byggandet av en politik mot kontrollsamhället [avslagen]
 • C03: Möjlighet till gemensamma listor i lokala val [avslagen]
 • C04: Utredning av möjlighet för gemensamma listor på riksnivå [avslagen]
 • P01: Stadgarnas skrivningar om partiets syfte (stadgeändring) [bifallen]
 • P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) [bifallen]
 • P03: Ledningsfunktionens existens (stadgeändring) [bifallen]
 • P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring) [bifallen]
 • P05: Om ett arbetsutskott (stadgeändring) [bifallen]
 • P06: Krav på kandidater i allmänna val (stadgeändring) [bifallen]
 • P07: Regler om jäv (stadgeändring) [bifallen]
 • P08: Ansvar för möteshandlingar vid medlemsmöten (stadgeändring) [bifallen]
 • P09: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring) [bifallen]
 • P10: Motionsrätt för föreningars medlemsmöten och styrelser (stadgeändring) [bifallen]
 • P11: Uppdelning mellan vår- och höstmöten (stadgeändring) [bifallen]
 • P12: Om vilka motioner som ska skickas med möteshandlingar (stadgeändring) [bifallen]
 • P13: Ansvar för att extra medlemsmöte enbart behandlar avsedda frågor (stadgeändring) [bifallen]
 • P14: Justering av kraven om styrelsens sammanträdande (stadgeändring) [bifallen]
 • P15: Styrelsens möjlighet att utse talespersoner (stadgeändring) [bifallen]
 • P16: Ansvar för att dokumentera partiets politik (stadgeändring) [bifallen]
 • P17: Valberedningens möjligheter att föreslå egna ledamöter till andra förtroendeposter, samt mandatperiod (stadgeändring) [bifallen]
 • P18: Centrala regler för lokala föreningar, och möjlighet för dessa att anta egna stadgar (stadgeändring) [bifallen]
 • P19: Fastställande av listor till riksdags- och EU-val (stadgeändring) [bifallen]
 • P20: Redaktionell förändring av placeringen av befintligt stadgande av revision (stadgeändring) [bifallen]
 • P21: Verksamhetsplan för 2016 [bifallen]

A-motioner är motioner gällande stadgar (Det som gällde stadgar på detta möte hanterades som propositioner). B-motioner är politiska ställningstaganden. C-motioner är övrigt. P är propositioner.

Utöver det hanterades även ett antal val:

 • Val till partistyrelsen
 • Val till valberedningen
 • Val till revisor
 • Val till justerare
 • Val till mötesordförande

Här följer en redovisning av resultatet från medlemsmötet:
(Notera att statistiken för omröstningarna endast tar upp de yrkanden som bifölls, de avslagna går att läsa på mötesplattformen)


B01: Reglering av bemanningsföretag

Denna motion avslogs.


B02: Om “det objektiva hyresgästintresset”

Denna motion avslogs.


B03: Upphovsrättens längd

Det som bifölls var följande:

B03-Y04 att mötet återgår till det ställningstagande kring upphovsrätt som partiet haft innan ändringen som gjordes på vårmötet: “Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten.”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] B03-Y04 [/td1] [td2] 16 [/td2] [td3] 5 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] B03-Y04 [/td1] [td2] 37 [/td2] [td3] 12 [/td3] [td4] 4 [/td4] [/table]

44 inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40351


B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering

Det som bifölls var följande:

Notera att även B07 hanterades under denna motion och vid tidpunkten detta inlägg skrevs hade alla yrkanden fått namnet B04-Yxx vilket gör att det finns dubletter av vissa yrkandenummer. Denna text kommer att uppdateras när presidiet uppdaterat information på mötesplattformen.

B04-Y01 att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet “Piratpartiet ska verka för en hållbar stadsutveckling som möter medborgarnas behov av bostäder, arbetsplatser, service samt attraktiva livsmiljöer.”

B04-Y08 att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet “I centrum för en hållbar stadsutveckling är medborgarinflytande. Vi vill förbättra planeringsprocessen för att bättre ta tillvara medborgarnas ökade krav på delaktighet och inflytande.”

B04-Y11 att medlemsmötet antar ställningstagandet “Piratpartiet anser att alla kommuner har ett ansvar att ta fram grundläggande kriterier för en ekologisk och ekonomiskt hållbar tätort i sin egen kommun, samt arbeta för att dessa kriterier uppfylls.

B04-Y05 att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet “Piratpartiet är positivt inställda till att använda byggnadens höjd för att skapa täthet och på så sätt spara mer mark till andra användningar. Vi vill minska möjligheterna för kommuner och närboende att begränsa byggnaders höjd på godtyckliga grunder.”

B04-Y06 att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet “Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem.” till “Piratpartiet skall verka för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras istället för privatbilism vid planeringen av städer.”

B04-Y01 att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet “Piratpartiet vill avskaffa överregleringen av fastighetsanvändning genom att införa en beteckning för blandstadsfastighet i detaljplan för att öka flexibilitet i användning av byggnader. Vi tycker att all vanligt förekommande icke-störande verksamhet skall vara tillåten. Nuvarande beteckningar som innefattas i den nya beteckningen blandstadsfastighet bör tas bort.”

B04-Y02 att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet “Det behövs inte t.ex. 2.4 m diskbänk för en studentlägenhet, alla byggreglerna för studentlägenheter bör förenklas och anpassas till de krav en student har så att de blir billigare att bygga och fler studentlägenheter kan byggas.” till förmån för “Kommuner skall inte tillåtas att både styra maxantal lägenheter och Bruttoarea (BTA) samtidigt i detaljplan.”

B04-Y03 att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet “Krav på parkeringsplatser för att få bygga lägenheter ska bort och ersättas med ett krav på motivering om varför så få parkeringsplatser behövs.” till “Piratpartiet vill ta bort kravet på kommuner att tillse ett allmänt behov av parkeringsplatser. Ansvaret bör istället läggas på den öppna marknaden. Kommunen bör enbart åläggas att reglera angöring för lastning och lossning samt parkering för rörelsehindrade.”

B04-Y05 att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet “Motverka segregering genom att planera för andra upplåtelseformer när ny bebyggelse sprängs in i redan existerande, och genom att dela upp ny mark i mindre områden som tilldelas fler olika aktörer.” till “Piratpartiet anser att kommunens ansvar för att motverka segregation genom fysisk planering bör förtydligas.”

B04-Y06 att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet “Tät kvartersstruktur, kombinerad med parker och skyskrapor om detta är ekonomiskt, tekniskt och estetiskt godtagbart, ska vara basritningen för staden, men överdäckningar, parkstäder och modernistiska stadsdelar ska inte på förhand förkastas utan kan vara en lösning just där.”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] B04-Y01 [/td1] [td2] 17 [/td2] [td3] 1 [/td3][td1] B04-Y08 [/td1] [td2] 7 [/td2] [td3] 2 [/td3][td1] B04-Y11 [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] B04-Y05 [/td1] [td2] 10 [/td2] [td3] 8 [/td3][td1] B04-Y06 [/td1] [td2] 12 [/td2] [td3] 1 [/td3][td1] B04-Y01 [/td1] [td2] 8 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] B04-Y02 [/td1] [td2] 8 [/td2] [td3] 1 [/td3][td1] B04-Y03 [/td1] [td2] 10 [/td2] [td3] 2 [/td3][td1] B04-Y05 [/td1] [td2] 6 [/td2] [td3] 4 [/td3][td1] B04-Y06 [/td1] [td2] 10 [/td2] [td3] 0 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] B04-Y01 [/td1] [td2] 42 [/td2] [td3] 8 [/td3] [td4] 2 [/td4][td1] B04-Y08 [/td1] [td2] 36 [/td2] [td3] 12 [/td3] [td4] 5 [/td4][td1] B04-Y11[/td1] [td2] 29 [/td2] [td3] 15 [/td3] [td4] 6 [/td4][td1] B04-Y05 [/td1] [td2] 28 [/td2] [td3] 18 [/td3] [td4] 4 [/td4][td1] B04-Y06 [/td1] [td2] 35 [/td2] [td3] 13 [/td3] [td4] 2 [/td4][td1] B04-Y01 [/td1] [td2] 32 [/td2] [td3] 10 [/td3] [td4] 7 [/td4][td1] B04-Y02 [/td1] [td2] 32 [/td2] [td3] 14 [/td3] [td4] 4 [/td4][td1] B04-Y03 [/td1] [td2] 32 [/td2] [td3] 15 [/td3] [td4] 3 [/td4][td1] B04-Y05 [/td1] [td2] 24 [/td2] [td3] 18 [/td3] [td4] 7 [/td4][td1] B04-Y06 [/td1] [td2] 37 [/td2] [td3] 10 [/td3] [td4] 2 [/td4] [/table]

55 inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40355


B05: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Innovation och utveckling

Det som bifölls var följande:

B05-Y01 att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet “Större mångfald i byggandet av bostäder. Vi vill se en produktutveckling av bostäder för olika grupper med olika behov.” till “Piratpartiet vill inrätta ett innovationsstöd till byggbranschen för forskning och utveckling för att stimulera utveckling av nya lösningar för ökad mångfald och social, etnisk och ekonomisk integration.”

B05-Y02 att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet “Piratpartiet vill skapa ett särskilt bygglov för koncept- och demoanläggningar med ett kraftigt förenklat förfarande för att underlätta för byggbranschen att bedriva en effektiv forskning- och utvecklingsverksamhet.

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] B05-Y01 [/td1] [td2] 6 [/td2] [td3] 2 [/td3][td1] B05-Y02 [/td1] [td2] 10 [/td2] [td3] 0 [/td3][/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] B05-Y01 [/td1] [td2] 28 [/td2] [td3] 15 [/td3] [td4] 7 [/td4][td1] B05-Y02 [/td1] [td2] 37 [/td2] [td3] 7 [/td3] [td4] 2 [/td4][/table]

Tre inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40357


B06: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Konkurrens

Det som bifölls var följande:

B06-Y08 att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet “Piratpartiet anser att stadsplanering genom konsortiebildning med ett fåtal aktörer skall betraktas som kartellbildning”

B06-Y03 att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet “Piratpartiet vill förbjuda kommuner från att dimensionera markanvisningar och tomter så att enbart de största bolagen har kapaciteten att hantera ett projekt”

B06-Y01 att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet “Bryt upp oligopolen i byggsektorn för att få ner byggkostnaderna, till exempel genom att via EU standardisera byggnormer så att vi får en friare konkurrens på EU-nivå, och genom att kommuner fördelar mark för bebyggelse i mindre delar och till fler aktörer.”

B06-Y02 att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet “Piratpartiet vill bryta oligopolstrukturen i byggsektorn och motverka strukturer inom den kommunala maktutövningen som leder till att små aktörer utestängs.”

B06-Y07 att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet “Piratpartiet ska verka för ökad harmonisering av byggnormer och -regler inom hela EU för att underlätta konkurrens på den Europeiska marknaden.”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] B06-Y08 [/td1] [td2] 4 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] B06-Y03 [/td1] [td2] 4 [/td2] [td3] 1 [/td3][td1] B06-Y01 [/td1] [td2] 6 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] B06-Y02 [/td1] [td2] 6 [/td2] [td3] 1 [/td3][td1] B06-Y07 [/td1] [td2] 8 [/td2] [td3] 0 [/td3]
[/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] B06-Y08 [/td1] [td2] 25 [/td2] [td3] 16 [/td3] [td4] 6 [/td4][td1] B06-Y03 [/td1] [td2] 22 [/td2] [td3] 16 [/td3] [td4] 8 [/td4]

[td1] B06-Y01 [/td1] [td2] 29 [/td2] [td3] 11 [/td3] [td4] 5 [/td4][td1] B06-Y02 [/td1] [td2] 32 [/td2] [td3] 10 [/td3] [td4] 4 [/td4][td1] B06-Y07 [/td1] [td2] 28 [/td2] [td3] 11 [/td3] [td4] 6 [/td4]
[/table]

Tretton inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40354


B07: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Reglering

Denna motion behandlades i B04.


Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40356

B08: Riktlinjer för forskningspublicering

Det som bifölls var följande:

B08-Y06 att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet “Alla vetenskapliga artiklar som är resultat av statligt finansierad forskning ska släppas under en open access-licens som gör artikeln gratis tillgänglig över internet för alla som vill läsa den.”
till:
“Resultatet av all forskning som helt eller delvis finansieras med offentliga medel ska publiceras med open access.”

B08-Y04 att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet “Resultatet av all forskning som helt eller delvis finansieras med offentliga medel ska publiceras med open access.”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] B08-Y06 [/td1] [td2] 7 [/td2] [td3] 1 [/td3] [td1] B08-Y04 [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] 2 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] B08-Y06 [/td1] [td2] 45 [/td2] [td3] 3 [/td3] [td4] 2 [/td4] [td1] B08-Y04 [/td1] [td2] 21 [/td2] [td3] 18 [/td3] [td4] 9 [/td4] [/table]

16 inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40358

C01: Om byggandet av en politik för kunskapssamhället

Denna motion avslogs.


C02: Om byggandet av en politik mot kontrollsamhället

Denna motion avslogs.


C03: Möjlighet till gemensamma listor i lokala val

Denna motion avslogs.


C04: Utredning av möjlighet för gemensamma listor på riksnivå

Denna motion avslogs.


P01: Stadgarnas skrivningar om partiets syfte (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P01-Y01 att under §1.2.1 i Piratpartiets stadgar ändra:
“driva informationspolitiska och medborgarrättsliga frågor i enlighet med partiets principprogram”
till:
“driva politiska frågor i enlighet med partiets principprogram”.

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P01-Y01 [/td1] [td2] 15 [/td2] [td3] 1 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] P01-Y01 [/td1] [td2] 47 [/td2] [td3] 4 [/td3] [td4] 4 [/td4] [/table]

Ett inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40374


P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P02-Y01 att i Piratpartiets stadgar ändra “§1.3 Principprogram” till “§1.3 Principprogram och politiska ställningstaganden”

P02-Y02 att i §1.3.1 i Piratpartiets stadgar ändra:
“Partiets medlemsmöte tar, genom antagandet av ett principprogram, ställning inom ett antal politiska frågor och områden.”
till:
“Partiets medlemsmöte tar ställning inom ett antal politiska frågor och områden genom antagandet av ett principprogram, samt politiska ställningstaganden.”

P02-Y05 att lägga till en ny §1.3.4 “Redan antagna politiska ställningstaganden kräver endast enkel majoritet på medlemsmöte för att upphävas. Partiets principprogram kan ej upphävas.”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P02-Y01 [/td1] [td2] 8 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P02-Y02 [/td1] [td2] 9 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P02-Y05 [/td1] [td2] 8 [/td2] [td3] 1 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 46 [/td2] [td3] 4 [/td3] [td4] 3 [/td4] [/table]

Ett inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40376


P03: Ledningsfunktionens existens (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P03-Y01 att i Piratpartiets stadgar ta bort paragraf 3.3.2 (Medlem av partiledningen får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen.)

P03-Y02 att i punkt 3.3.3 av Piratpartiets stadgar ändra:
“Valberedare, medlem av mötespresidiet, revisorer och revisorers ersättare får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen (§ 5.3.1 Sammansättning) eller partiledningen (§ 6.2 Partiledningen).”
till:
“Valberedare, medlem av mötespresidiet, revisorer och revisorers ersättare får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen (§ 5.3.1 Sammansättning).”

P03-Y03 att i Piratpartiets stadgar ta bort paragraf 5.2.3 (Partistyrelsen delegerar genom beslut och styrdokument den dagliga verksamheten till partiledaren.)

P03-Y04 att i Piratpartiets stadgar ta bort “Kapitel 6: Partiledning”.

P03-Y05 att i nuvarande § 7.1.2 ändra:
“Om medlemsmötet, partistyrelsen eller partiledningen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet.”
till:
“Om medlemsmötet eller partistyrelsen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet.”

P03-Y06 att i nuvarande § 7.4.7 (Partiets representation i EU-parlamentet ska regelbundet samråda med partistyrelsen och löpande med partiledningen om såväl politiska prioriteringar som användningen av de administrativa, ekonomiska och personella resurser som följer av representationen.) ändra ordet “partiledningen” till “partiets arbetsutskott”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P03-Y01 [/td1] [td2] 7 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P03-Y02 [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P03-Y03 [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P03-Y04 [/td1] [td2] 6 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P03-Y05 [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P03-Y06 [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] 0 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 44 [/td2] [td3] 5 [/td3] [td4] 4 [/td4] [/table]

Noll inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40377


P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P04-Y01 att i Piratpartiets stadgar ändra “5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter.” till
“5.3.1 Partistyrelsen består av 15 ledamöter:
(a) partiledare och vice partiledare,
(b) partisekreterare,
(c) samt tolv övriga ledamöter.”

P04-Y02 att i punkt 5.3.2 av Piratpartiets stadgar ändra “Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.” till “Ordinarie val av partiledare och vice partiledare sker på höstmötet udda år. Ordinarie val av partisekreterare sker på höstmötet jämna år.”

P04-Y03 att i punkt 5.3.3 av Piratpartiets stadgar ändra “Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fem (5) av ledamöterna.” till
“Partistyrelsens övriga ledamöter väljs på två (2) år. Varje år väljs sex (6) av ledamöterna.”

P04-Y04 att i Piratpartiets stadgar ta bort “§ 5.4 Sammankallande”.

P04-Y05 att som ny §5.4 lägga till
Ҥ 5.4 Partiledare, vice partiledare, och partisekreterare
5.4.1 Partiledarens uppgift är att leda partiets politiska arbete och företräda partiet utåt. I partiledarens uppgift ingår även att kalla till partistyrelsens möten.
5.4.2 Vice partiledares uppgift är att bistå partiledaren i dennes arbete och att ersätta partiledaren om denne är oförmögen att fullgöra sina åtaganden fram till dess partiledaren antingen återinträder i funktionen eller ersätts genom fyllnadsval.
5.4.3 Partisekreteraren ansvarar för partiets organisation och administrativa arbete.”

P04-Y06 att följande övergångsregler antas:
“1. Under överfasningsperioden ska poster som lämnas tomma efter styrelseledamöter som valts före stadgerevisionen hösten 2015 men lämnar styrelsen vakantsättas
2. Så länge styrelseledamöter som valts innan stadgerevisionen hösten 2015 kommer att sitta kvar i kommande styrelse, ska vid val av övriga styrelseledamöter väljas det antal ledamöter som behövs för att antalet övriga ledamöter ska vara 12, dock ej fler än sex.”

P04-Y07 att följande läggs till i styrelsens förslag på övergångsregler (P04-Y06)

“3. Val av Partiledare, vice partiledare, och partisekreterare ska hållas för första gången på vårmötet 2016 och tillträda direkt efter vårmötets avslutande. Fram tills dess skall posterna vara vakanta, och styrelsen som kollektiv ansvara för de uppgifter som stadgan tillskriver de olika posterna.”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P04-Y01 [/td1] [td2] 7 [/td2] [td3] 1 [/td3][td1] P04-Y02 [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P04-Y03 [/td1] [td2] 6 [/td2] [td3] 1 [/td3][td1] P04-Y04 [/td1] [td2] 4 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P04-Y05 [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P04-Y06 [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] 1 [/td3][td1] P04-Y07 [/td1] [td2] 7 [/td2] [td3] 0 [/td3][/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 46 [/td2] [td3] 4 [/td3] [td4] 3 [/td4] [/table]

16 inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40378


P05: Om ett arbetsutskott (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P05-Y01 att som ny § 5.5 lägga till
Ҥ 5.5 Arbetsutskott
5.5.1 För att samordna det löpande arbetet och underlätta genomförandet av styrelsens beslut ska ett arbetsutskott finnas, bestående av partiledare, vice partiledare, partisekreterare samt ytterligare två av partistyrelsen utsedda styrelseledamöter.
5.5.2 Arbetsutskottet sammanträder när partiledaren begär det, och dessa möten ska protokollföras.
5.5.3 Arbetsutskottet kan uppdra konkreta ansvarsuppgifter åt olika partimedlemmar som då rapporterar till styrelsen via arbetsutskottet. Arbetsutskottet kan adjungera dem de anser nödvändigt till sina möten.
5.5.4 Partistyrelsen reglerar arbetsutskottets arbete genom sin arbetsordning.”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P05-Y01 [/td1] [td2] 9 [/td2] [td3] 0 [/td3][/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 40 [/td2] [td3] 3 [/td3] [td4] 4 [/td4] [/table]

Ett inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40379


P06: Krav på kandidater i allmänna val (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P06-Y01 att i Piratpartiets stadgar ändra “3.3.5 Medlem som nomineras till valbar plats i allmänna val måste uppfylla krav som ställs i gällande lag för att kandidera till sådan plats.” till
“3.3.5 Medlem som nomineras till valbar plats i allmänna val måste uppfylla krav som ställs i gällande lag för att kandidera till sådan plats, och förbinda sig till att följa de riktlinjer för kandidater som slås fast av partiets medlemsmöte.”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P06-Y01 [/td1] [td2] 7 [/td2] [td3] 0 [/td3][/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 46 [/td2] [td3] 2 [/td3] [td4] 1 [/td4] [/table]

Noll inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40380


P07: Regler om jäv (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P07-Y01 att i Piratpartiets stadgar tillföra en ny § 3.5 lydande
“§ 3.5 Jäv.
3.5.1 Om förtroendevald eller till denne närstående person, fysisk eller juridisk, kan misstänkas erhålla särskild nytta eller skada av en frågas utgång, ska denne förklara sig jävig, och varken delta i beredning, diskussion eller beslut av ärendet.
3.5.2 Ifall den förtroendevalde inte själv, men en majoritet i den instans personen tillhör, anser att jäv föreligger ska den förtroendevalde rätta sig därefter.
3.5.3 Om någon inte deltagit i ett beslut på grund av jäv ska detta noteras i protokollet. ”

P07-Y02 att när § 3.5 gått igenom i en andra läsning tas i Piratpartiets stadgar nuvarande “§ 5.6 Jäv” bort.

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P07-Y01 [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P07-Y02 [/td1] [td2] 4 [/td2] [td3] 0 [/td3][/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 43 [/td2] [td3] 3 [/td3] [td4] 1 [/td4] [/table]

Noll inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40381


P08: Ansvar för möteshandlingar vid medlemsmöten (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P08-Y01 att i Piratpartiets stadgar ändra “4.1.4 Möteshandlingar ska postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.” till
“4.1.4 Mötespresidiet ansvarar för att möteshandlingar postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds, för att mötet ska vara behörigt.

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P08-Y01 [/td1] [td2] 2 [/td2] [td3] 0 [/td3][/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 42 [/td2] [td3] 3 [/td3] [td4] 1 [/td4] [/table]

Noll inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40382


P09: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P09-Y01 att i punkt 4.2.1 av Piratpartiets stadgar ändra “Medlemsmöte hålls över internet.” till
“Partistyrelsen avgör om medlemsmötet hålls fysiskt, elektroniskt, eller i kombination.”

P09-Y02 att i punkt 4.2.2 av Piratpartiets stadgar ändra “Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.” till
“Partistyrelsen bestämmer tekniska och praktiska lösningar för mötet. Vid val av lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P09-Y01 [/td1] [td2] 9 [/td2] [td3] 4 [/td3][td1] P09-Y02 [/td1] [td2] 10 [/td2] [td3] 1 [/td3][/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 38 [/td2] [td3] 9 [/td3] [td4] 2 [/td4] [/table]

Sju inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40383


P10: Motionsrätt för föreningars medlemsmöten och styrelser (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P10-Y01 att i nuvarande 4.6.1 i Piratpartiets stadgar (Varje medlem har rätt att väcka motion till medlemsmöte) ändra “Varje medlem har rätt att väcka motion…” till
“Varje medlem, samt lokalförenings styrelse och medlemsmöte har rätt att väcka förslag…”

P10-Y02 att i slutet av nuvarande 4.6.1 tillfoga “Ett sådant förslag kallas motion.”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P10-Y01 [/td1] [td2] 4 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P10-Y02 [/td1] [td2] 2 [/td2] [td3] 0 [/td3][/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 40 [/td2] [td3] 5 [/td3] [td4] 1 [/td4] [/table]

Noll inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40384


P11: Uppdelning mellan vår- och höstmöten (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P11-Y01 att i Piratpartiets stadgar införa en ny 3.4.4 lydande “Fyllnadsval av andra styrelseledamöter än partiledare, vice partiledare och partisekreterare hålls endast på höstmöten.”

P11-Y02 att att i nuvarande punkt 4.6.1 i Piratpartiets stadgar (Varje medlem har rätt att väcka motion till medlemsmöte.) ändra ordet “medlemsmöte” till “vårmöte”

P11-Y03 att i 4.6.2 i Piratpartiets stadgar ändra “För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.”
till “För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan vårmötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande vårmöte.”

P11-Y04 att i punkt 4.9.2 av Piratpartiets stadgar ändra
“På höstmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av mötesordning
4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
5. Val av två justerare
6. Godkännande av voteringsordningen
7. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
8. Propositioner
9. Motioner
10. Kommande års verksamhetsplan
11. Val av kommande års partistyrelse
12. Val av kommande års revisorer
13. Val av kommande års valberedning
14. Eventuella fyllnadsval
15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
16. Mötets avslutande”
till
“På höstmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av mötesordning
4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
5. Val av två justerare
6. Godkännande av voteringsordningen
7. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
8. Kommande års verksamhetsplan
9. Val till partistyrelsen
10. Val av kommande års revisorer
11. Val av kommande års valberedning
12. Eventuella fyllnadsval
13. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
14. Mötets avslutande”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P11-Y01 [/td1] [td2] 2 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P11-Y02 [/td1] [td2] 2 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P11-Y03 [/td1] [td2] 2 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P11-Y04 [/td1] [td2] 2 [/td2] [td3] 0 [/td3][/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 37 [/td2] [td3] 8 [/td3] [td4] 2 [/td4] [/table]

Tre inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40385


P12: Om vilka motioner som ska skickas med möteshandlingar (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P12-Y01 att i 4.6.3 i Piratpartiets stadgar ändra “Alla motioner ska skickas med i möteshandlingarna.” till
“Alla motioner som kommit i tid ska skickas med i möteshandlingarna.”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P12-Y01 [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] 0 [/td3][/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 46 [/td2] [td3] 0 [/td3] [td4] 1 [/td4] [/table]

Noll inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40386


P13: Ansvar för att extra medlemsmöte enbart behandlar avsedda frågor (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P13-Y01 att i 4.10.1 av Piratpartiets stadgar ändra “Partistyrelsen, revisorerna var för sig, eller minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan hos mötespresidiet begära ett extra medlemsmöte.” till
“Partistyrelsen, revisorerna var för sig, eller minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan hos mötespresidiet begära ett extra medlemsmöte, och ska då ange de ärenden de önskar att mötet ska behandla.”

P13-Y02 att i 4.10.2 av Piratpartiets stadgar ändra “Mötespresidiet ansvarar för att kalla till mötet senast en (1) vecka efter att begäran framställts.” till
“Mötespresidiet ansvarar för att kalla till mötet senast en (1) vecka efter att begäran framställts, och ska i kallelsen ta upp de ärenden som angavs vid begäran.”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P13-Y01 [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] 0 [/td3] [td1] P13-Y02 [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] 0 [/td3][/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 43 [/td2] [td3] 1 [/td3] [td4] 2 [/td4] [/table]

Noll inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40387


P14: Justering av kraven om styrelsens sammanträdande (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P14-Y01 att under § 5.1 i Piratpartiets stadgar lägga till “5.1.3 Partistyrelsen ska hålla minst fyra (4) möten under året. Partistyrelsen sammanträder när partiledaren eller minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter begär det.”

P14-Y02 att i Piratpartiets stadgar ta bort “§ 5.5 Sammankomster”.

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P14-Y01 [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] 0 [/td3] [td1] P14-Y02 [/td1] [td2] 2 [/td2] [td3] 0 [/td3][/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 40 [/td2] [td3] 4 [/td3] [td4] 2 [/td4] [/table]

Noll inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40388


P15: Styrelsens möjlighet att utse talespersoner (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P15-Y01 att lägga till en ny punkt 5.2.5 “Styrelsen kan utse talespersoner, som representerar partiet i särskilda politikområden, och driver på utvecklingen av partiets politik i området.”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P15-Y01 [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] 0 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 42 [/td2] [td3] 4 [/td3] [td4] 0 [/td4] [/table]

Ett inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40389


P16: Ansvar för att dokumentera partiets politik (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P16-Y01 att i punkt 5.2.2 lägga till en ny b) “löpande dokumentera och sammanställa av medlemsmötet fastställd politik,” samt konsekvensändra övriga punkter i listan

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P16-Y01 [/td1] [td2] 2 [/td2] [td3] 0 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 41 [/td2] [td3] 2 [/td3] [td4] 3 [/td4] [/table]

Noll inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40390


P17: Valberedningens möjligheter att föreslå egna ledamöter till andra förtroendeposter, samt mandatperiod (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P17-Y01 att ändra nuvarande 7.1.3 “Valberedningens ledamöter får i sitt förslag inte nominera sig själva, med undantag av valet till valberedning.” till
“Valberedningens ledamöter får i sitt förslag till partistyrelse inte nominera sig själva.”

P17-Y02 att ändra hittillsvarande 7.1.8 från “Valberedningens ledamöter väljs på 2 år. Varje år väljs tre (3) ledamöter.” till
“Valberedningens ledamöter väljs på ett år.”

P17-Y03 att döpa om nuvarande kapitel 7 “Valberedning, revisorer, riksdagsgrupp och representation i EU-parlamentet”
till “Valberedning” och ändra kapitelnumreringen till 6, samt föra över nuvarande §7.1 “Valberedning” till detta kapitel. Paragrafen får då nummer 6.1.

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P17-Y01 [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] 0 [/td3] [td1] P17-Y02 [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P17-Y03 [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] 0 [/td3][/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 38 [/td2] [td3] 5 [/td3] [td4] 2 [/td4] [/table]

Noll inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40391


P18: Centrala regler för lokala föreningar, och möjlighet för dessa att anta egna stadgar (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P18-Y01 att lägga till ett nytt kapitel 8 “Lokala föreningar”

P18-Y02 att i detta kapitel skapa:
“§ 8.1 Allmänt om lokala föreningar
8.1.1 I kommuner och landsting/regioners områden kan finnas lokala föreningar, kallade kommunföreningar respektive landstingsföreningar/regionsföreningar, som samlar alla partiets medlemmar i kommunen/landstinget/regionen.
8.1.2 Det kan bara finnas en lokal förening i varje kommun respektive landsting/region.
8.1.3 Lokala föreningar organiserar lokalt arbete och representerar partiet i kommun- och landstings/regionalpolitik.
8.1.4 Högsta beslutande organ i lokal förening är dess medlemsmöte, som sammanträder på styrelsens kallelse minst en gång per år. Medlemsmöte ska en gång per år välja styrelse, revisorer och valberedning samt behandla frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse. Endast medlemsmöte får fatta beslut om att ställa upp i allmänna val, fastställa listor till allmänna val och besluta om partiets lokalpolitiska program. Till medlemsmöte ska alla medlemmar kallas minst en vecka i förväg, och tid och plats för medlemsmötet ska väljas med medlemmarnas möjlighet att ta sig till mötet i åtanke.”

P18-Y03 att i detta kapitel skapa:
“§ 8.2 Lokala föreningars stadgar
8.2.1 Lokala föreningar ska anta stadgar som förbinder dem att arbeta för partiets värderingar och principprogram och lever upp till grundläggande krav på interndemokrati och öppenhet inför medlemmarna.
8.2.2 Partistyrelsen fastställer exempelstadga som lokal förening kan ha som stöd och inspiration.
8.2.3 Skulle lokal förening sakna stadga eller dokumentation om vilka stadgar de har ska de arbeta efter denna exempelstadga tills de antagit egen stadga.”

P18-Y04 att i detta kapitel skapa:
“§ 8.3 Grundande av lokal förening
8.3.1 Kallelse till uppstartsmöte för lokal förening ska skickas ut till alla partimedlemmar i dess geografiska område senast en vecka innan mötet. Partiets arbetsutskott, eller av arbetsutskottet utsedd person, ska vara medlem som vill kalla till sådant möte behjälplig med att åstadkomma ett sådant utskick. Begäran ska då riktas till personen eller arbetsutskottet minst en vecka innan kallelsen av det tilltänkta mötet ska ske.
8.3.2 Då en lokal förening grundats ska protokoll skickas till partiets arbetsutskott som kontrollerar att föreningen uppfyller kraven i 8.2.1. Om arbetsutskottet konstaterar att så är fallet anses den lokala föreningen höra till partiet.”

P18-Y05 att i detta kapitel skapa:
“§ 8.4 Lokal förenings relation till partiet
8.4.1 Lokala föreningar ska skicka protokoll till arbetsutskottet
(a) om förening bildas eller läggs ner,
(b) när förening fastställer eller ändrar stadga samt
(c) från medlemsmöte som väljer eller ändrar sammansättning på styrelse, valberedning och revisorer, samt utvärderar styrelsens arbete och behandlar frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
8.4.2 Ifall den lokala föreningens agerande står i strid med partiets intressen eller uppenbarligen skadar partiet samt ifall föreningens stadga inte uppfyller kraven i 8.2.1 kan partistyrelsen häva föreningens rätt att representera partiet och agera i dess namn. Sådant beslut ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet i partistyrelsen och gäller med omedelbar verkan. Om en motion lämnas in om saken kan frågan överprövas av partiets nästföljande vårmöte, eller extra medlemsmöte, om sådant hålles före vårmötet.
8.4.3 Ifall lokal förening upphör fungera eller föreningens styrelses agerande strider mot partiets intressen eller bryter mot den lokala föreningens eller partiets stadga kan partistyrelsen besluta att kalla till medlemsmöte i föreningen där ny styrelse och övriga funktionärer ska kunna väljas.”

P18-Y09 att i detta kapitel skapa:
“§ 8.5 Lokal förenings nedläggning
8.5.1 Den lokala föreningens medlemsmöte kan besluta att lägga ned lokal förening. Sådant beslut kan bara fattas med tre fjärdedels (3/4) majoritet.
8.5.2 Om föreningen inte hållit medlemsmöte på ett år och två månader anses föreningen vilande.
8.5.3 När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till medlemsmöte, för att välja nya funktionärer och återuppta verksamheten. Har inte detta skett inom ett år efter det föreningen blivit vilande läggs föreningen ner.
8.5.4 Vid nedläggning tillfaller föreningens kvarvarande medel Piratpartiet.”

P18-Y07 att skapa ett nytt kapitel 9 “Allmänna val och partiets förtroendevalda” och till detta kapitel infoga en ny § 9.3 med lydelsen:
Ҥ 9.3 Representation i lokal och regional politik
9.3.1 Landstings-/regionsförening representerar partiet i landstings-/regionspolitik. Kommunförening representerar partiet i kommunalpolitik.
9.3.2 Beslut om att ställa upp i landstings/regions- eller kommunval fattas av respektive lokala/regionala föreningens medlemsmöte, som också fastställer lista och lokalt politiskt program. Detta program får inte stå i konflikt med partiets principprogram.
9.3.3 Den lokala/regionala föreningens medlemsmöte har inom ramen för partiets principprogram sista ordet om partiets linje i lokala politiska frågor.”

P18-Y08 att riva upp stadgebilagorna “Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar” samt “Stadgar för lokala föreningar”.

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P18-Y01 [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] 0 [/td3] [td1] P18-Y02 [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P18-Y03 [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P18-Y04 [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P18-Y05 [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P18-Y09 [/td1] [td2] 4 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P18-Y07 [/td1] [td2] 2 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P18-Y08 [/td1] [td2] 2 [/td2] [td3] 0 [/td3][/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 40 [/td2] [td3] 3 [/td3] [td4] 2 [/td4] [/table]

Nio inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40392


P19: Fastställande av listor till riksdags- och EU-val (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P19-Y01 att skapa ett nytt kapitel 9 “Allmänna val och partiets förtroendevalda” och till detta kapitel infoga nuvarande § 7.3 och § 7.4.

P19-Y05 att ändra numret på nuvarande § 7.4 till 9.1 “Representation i EU-parlamentet” och först i paragrafen tillföra momentet:
“9.1.1 Partiets lista till EU-parlamentsval fastställs genom omröstning på medlemsmöte som avslutas minst fyra månader före valet. Då bestämmer medlemsmötet först vilket antal kandidater som ska sättas upp på listan. Därefter röstar mötesdeltagarna genom att rangordna valfritt antal kandidater.Sedan placeras dessa på listan utifrån utfallet av parvisa jämförelser mellan röstandes relativa placering av kandidaterna utifrån en av styrelsen i förväg fastslagen Condorcet-metod”

P19-Y03 att byta namn på nuvarande § 7.3 “Riksdagsgrupp” till “9.2 Representation i riksdagen” och först i paragrafen tillföra momentet:
“9.2.1 Landstings/regionsföreningar och grupper av landstings/regionsföreningar har rätt att fastställa regionala listor till riksdagsval. Beslut om och fastställandet av en sådan lista ska ske på lokalt medlemsmöte eller extra medlemsmöte.

P19-Y06 att byta namn på nuvarande § 7.3 “Riksdagsgrupp” till “9.2 Representation i riksdagen” och i paragrafen tillföra momentet:
9.2.2 Central lista till ordinarie riksdagsval fastställs genom omröstning på medlemsmöte som avslutas minst fyra månader före valet. Då bestämmer medlemsmötet först vilket antal kandidater som ska sättas upp på listan. Därefter röstar mötesdeltagarna genom att rangordna valfritt antal kandidater.Sedan placeras dessa på listan utifrån utfallet av parvisa jämförelser mellan röstandes relativa placering av kandidaterna utifrån en av styrelsen i förväg fastslagen Condorcet-metod”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P19-Y01 [/td1] [td2] 3 [/td2] [td3] 0 [/td3] [td1] P19-Y05 [/td1] [td2] 6 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P19-Y03 [/td1] [td2] 2 [/td2] [td3] 0 [/td3][td1] P19-Y06 [/td1] [td2] 5 [/td2] [td3] 0 [/td3][/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 39 [/td2] [td3] 4 [/td3] [td4] 3 [/td4] [/table]

Två inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40393


P20: Redaktionell förändring av placeringen av befintligt stadgande av revision (stadgeändring)

Det som bifölls var följande:

P20-Y01 att skapa ett nytt kapitel 7 “Revision” och till detta kapitel infoga nuvarande § 7.2 Revisorer, som då numreras om till §7.1.

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P20-Y01 [/td1] [td2] 2 [/td2] [td3] 0 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 42 [/td2] [td3] 0 [/td3] [td4] 2 [/td4] [/table]

Noll inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40394


P21: Verksamhetsplan för 2016

Detta är den framvaskade, antagna, verksamhetsplanen:

Piratpartiet ska under 2016 fokusera på politisk och organisatorisk utveckling, medlemsvård, och att stärka det utåtriktade arbetet med ett ökat fokus på att synas utåt och värva fler medlemmar, aktivister och sympatisörer.

Medlemmarna är partiets ryggrad och vi vill därför satsa på medlemsvård genom att bygga en stabil plattform. Ju fler engagerade medlemmar vi har som vill jobba med att driva vår politik desto större blir chansen att lyckas med valen 2018. Med nya stadgar och många interna förändringar gäller det också att ta tag i nästa stora mål – att värva nya aktivister som kan få partiet att synas ordentligt. Vi vill att partiet ska vara välkänt för väljarna i god tid till valet 2018.

1. Internt arbete

1.1 Lokal verksamhet

Det lokala arbetet är grunden för all framgångsrik politisk verksamhet. Vi siktar på att lokala aktivistansvariga ska finnas i minst 75 av landets hundra största kommuner.

De lokala föreningar som finns ska stöttas och bildandet av nya uppmuntras. Målet är sex nybildade föreningar under året. Vi vill även arbeta för att verksamheten stabiliseras i lokala föreningar som täcker våra tio största städer och våra sju största studentorter. Vi uppmanar lokala föreningar att söka ett nära och förtroendefullt samarbete med Ung Pirats lokalavdelningar.

Ett mindre ekonomiskt anslag ska ges till alla lokala föreningar som genomfört års- eller uppstartsmöte. En pott pengar ska utöver detta finnas avsatt för lokala föreningar att söka stöd för konkret aktivism.

1.2 Medlemsutbildning

De två webbaserade kurserna för medlemmar ska ses över och göras enklare och roligare att använda, t ex genom att moment av gamification förs in.

En utbildning för aktivistansvariga ska tas fram för att underlätta fortsatt aktivitet lokalt.

För att uppmuntra kunskaps- och erfarenhetsutbyte ska styrelsen under året arbeta fram en kunskapsbank där vi samlar resurser som kan understödja utbildning av våra medlemmar, såsom föredragshållare, videofilmer, studiematerial et cetera.

1.3 Träffar AFK

Det är viktigt för kvaliteten på samtalen i partiet att man inte bara umgås och diskuterar online. Träffar ska genomföras varje år, där partiaktiva från olika delar av landet kan mötas och diskutera.

Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa evenemang genom att pusha för crowdfunding av dem, och ett mål är att minst sex evenemang äger rum runtom i Sverige under 2016.

Träffarna kan handla om aktuella och viktiga politiska frågor, arrangeras runt ett sakpolitiskt eller annat valfritt tema eller fungera som ett offline komplement i anslutning till partiets digitala medlemsmöten.

Partiet ska i samband med vårmötet anordna ett storskaligt 10-års jubileum, med ambition att samla nuvarande och tidigare medlemmar, övriga sympatisörer samt gäster från våra systerpartier till en hejdundrande fest utan like.

1.4 Internkommunikation

För att förbättra tonläge och ömsesidig respekt i partiets interna diskussioner ska system väljas, designas och modereras som uppmuntrar till lugna diskussioner och resonemang. Partiets interna kommunikation behöver struktureras bättre, och tydligare separeras från den externa kommunikationen.

Ett onlineforum måste finnas för intern diskussion för partiets medlemmar.

En separat del av partiets webbsida ska innehålla löpande och stationär information som är intressant för partiaktiva och funktionärer.

Tydliga strukturer bör skapas för medlemmar att förmedla information och frågor till partistyrelsen.

1.5 Samordning

Med ett växande lokalt arbete uppstår ett behov av ett led mellan å ena sidan partiet centralt och å andra sidan de lokala föreningarna och de lokala kontaktpersonerna/aktivistansvariga. Under året ska detta behov i någon form tillgodoses.

Partiets centralt ska regelbundet ha samtal med UPs centrala ledning och samordna verksamheten när det faller sig naturligt för båda organisationerna.

1.6 Politisk utveckling

Den politiska utveckling partiet gått igenom behöver konsolideras.

Den ideologiska diskussionen behöver fortsätta och partistyrelsen ska under 2016 bearbeta vårt principprogram i syfte att renodla och förtydliga partiets unika ideologi.

Vi behöver bevaka utvecklingen kring våra kärnfrågor, så att vi kan ligga i framkant vad gäller informationspolitik, immaterialrätt och digital infrastruktur. Arbetet måste fortsätta med att gå igenom skilda politikområden, och se vad vår ideologi och våra kärnfrågor har för bäring på dessa. Nya och reviderade ställningstaganden kan göra det nödvändigt att se över befintliga eller medföra nya sakpolitiska program under slutet av året.

Politiska talespersoner och sakpolitiska utskott ska få en viktig roll i det politiska utvecklingsarbetet. Nationella och regionala konferenser kring ideologi och sakpolitik kommer även stimulera diskussionerna.

Arbetet med politisk utveckling ska präglas av öppenhet och inkludering, så att alla medlemmar får goda möjligheter att påverka principer, ideologi och sakpolitik.

Partiet ska söka samverkan, samarbete och idéutbyte med andra organisationer vars agenda överlappar vår, som i exempelvis frågor om upphovsrätt och informationsfrihet.

En nätburen idétidskrift eller tankesmedja i partiet eller dess närhet skulle kunna ha stor betydelse för det politiska utvecklingsarbetet. Partiet ska därför söka efter samarbeten och resurser för att starta något sådant.

1.7 Ekonomi

Att öka inkomster från donationer och eventuella andra källor allt mer angeläget. Partiet ska löpande arbeta för att få de regelbundna donationerna att öka, men även undersöka alternativa finansieringskällor.

En stor del av partiets kampanjer och medverkan på event kommer att finansieras via crowdfunding.

Möjligheter att stärka partiet och partiets ekonomiska situation genom associerade verksamheter som exempelvis en tankesmedja, en folkhögskola eller en stipendiefond ska utredas vidare.

2. Utåtriktat arbete

2.1 Kampanj och aktivism

Det är viktigt att skapa ett momentum i lokalt kampanjarbete i god tid innan valet 2018, så att partiet syns utåt och så att våra frågor förs fram kontinuerligt under de kommande mellanvalsåren.

Lokala föreningar och aktiva ska därför kunna fortsätta beställa kostnadsfria paket med kampanjmaterial som flyers, foldrar och affischer. En hel del grundmaterial och odaterat material från riksdagsvalrörelsen återstår från 2014, men partiet ska även under 2016 lansera en helt ny kampanj med fokus på aktivistvärvning, för att på det sättet kunna bygga upp en kraftig aktivistbas för de kommande åren.

Vi bör utveckla nya metoder att få pirater att i kamratlig tävlan arbeta systematiskt och kontinuerligt med den typ av kampanjarbete som passar just dem.

2.2 Mediaarbete

Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Partiet ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar.

Under 2016 ska vi arbeta med att utveckla kompetens, idéer och metoder för att nå ut i press- och etermedia på redaktionell plats – till exempel genom anordnande av manifestationer, produktion av video, podcasts och liknande.

2.3 Extern hemsida

Partiets externa hemsida ska löpande uppdateras och underhållas, både kring politiska frågor som hamnar i centrum för debatten, och om partiets aktiviteter och utspel.

2.4 Sociala media

Piratpartiet ska vara ett föregångsparti vad det gäller sociala medier, och visa att det finns icke-proprietära plattformar som slår vakt om användarnas integritet. Samtidigt måste vi vara ständigt närvarande på de ställen där många människor redan finns och prata med dem där.

Vi ska använda sociala medier till att prata med människor, inte till dem, och använda varje social plattform på det sätt som passar just den plattformen bäst.

Vi ska uppmuntra och stimulera medlemmar att dela material vidare.

Vi behöver arbeta med att separera användning av sociala medier för extern och intern kommunikation. Partiets officiella externa kanaler i sociala medier ska ha värdar som ser till att kanalerna förblir trevliga ställen där alla kan känna sig välkomna att umgås och diskutera.

2.5 Evenemang

Piratpartiet behöver synas och höras på ställen där många människor samlas och/eller sammanhang som media bevakar. Arbetet med detta är viktigt och kan ske genom samarbeten med UP och/eller lokala föreningar. Valet av evenemang ska ske så att vi både möter traditionella och nya målgrupper, och närvaron sprids över landet.

Piratpartiet ska delta på Dreamhack.
Piratpartiet ska delta på Stockholm Pride.
Partiet ska skicka minst en utvald representant till Almedalen.

Ytterligare deltagande vid event sker i mån av aktiva som vill arbeta med eventet och tillgängliga ekonomiska resurser för ett deltagande.

Prioritering vid samtliga event där partiet deltar ska vara att i hög utsträckning involvera lokala aktivister i verksamheten.

2.6 Medlemsvärvning

Partiet ska under 2016 ha fokus på att värva nya medlemmar och aktivister, genom bland annat en medlemsvärvningstävling med pris för att uppmuntra värvning.

3. Internationellt arbete

Frågor om övervakning och immaterialrätt styrs i hög utsträckning genom internationella samarbeten och avtal. Därför är det naturligt att vi även arbetar internationellt.. Målet är en global politisk rörelse med kraft att hejda övervakningssamhället och befria all världens kunskap och information.
1. Vi ska delta i arbetet i European Pirate Party.
2. Det svenska Piratpartiet ska stärka sitt samarbete med andra nordiska piratpartier.
3. Vi ska utveckla mekanismer för att göra det lätt för svenska pirater att få kontakt med andra piratpartier, som behöver handräckning i sina valrörelser.

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Framvaskat mot avslag [/td1] [td2] 41 [/td2] [td3] 0 [/td3] [td4] 3 [/td4] [/table]

15 inlägg gjordes om propositionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40395


Val och fyllnadsval styrelsen

Följande personer valdes:

 • Ledamot till och med 2018-12-31, Gustav Nipe
 • Ledamot till och med 2018-12-31, Anton Nordenfur
 • Ledamot till och med 2018-12-31, Troed Sångberg
 • Ledamot till och med 2018-12-31, Björn Flintberg
 • Ledamot till och med 2016-12-31, Magnus Andersson

Val av ledamot till och med 2018-12-31

Första omröstningen (endast röster för de invalda listas)

[table td1=”Namn” td2=”Röster”] [td1]Gustav Nipe[/td1] [td2] 42 [/td2][td1]Anton Nordenfur[/td1] [td2] 40 [/td2][td1]Troed Sångberg[/td1] [td2] 36 [/td2][td1]Björn Flintberg[/td1] [td2] 32 [/td2][/table]

Totalt deltog 54 medlemmar i omröstningen.

Andra omröstningen

[table td1=”Namn” td2=”Röster”] [td1]C Magnus Berglund[/td1] [td2] 32 [/td2][td1]Vakant[/td1] [td2] 15 [/td2][/table]

Fyra valde att avstå, totalt deltog 51 medlemmar i omröstningen.

Val av ledamot till och med 2016-12-31

I den första omröstningen fick ingen kandidat enkel majoritet, de som gick vidare till den andra omröstningen var Magnus Andersson och Erik Lönroth.

Andra omröstningen

[table td1=”Namn” td2=”Röster”] [td1]Magnus Andersson[/td1] [td2] 35 [/td2][td1]Erik Lönroth[/td1] [td2] 16 [/td2][td1]Vakant[/td1] [td2] 2 [/td2][/table]

2 valde att avstå, totalt deltog 55 medlemmar i omröstningen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40320


Val och fyllnadsval valberedning

Följande personer valdes:

 • Ledamot till och med 2017-12-31, Fredrik Holmbom
 • Ledamot till och med 2017-12-31, JP Anderson
 • Ledamot till och med 2017-12-31, Henrik Brändén
 • Ledamot till och med 2016-12-31, Johan Gaunitz

Val av ledamot till och med 2017-12-31
[table td1=”Namn” td2=”Röster”] [td1]Fredrik Holmbom[/td1] [td2] 37 [/td2][td1]JP Anderson[/td1] [td2] 30 [/td2][td1]Henrik Brändén[/td1] [td2] 35 [/td2][td1]Vakant[/td1] [td2] 2 [/td2][/table]

Fyra valde av avstå. Totalt deltog 47 medlemmar i omröstningen.

Val av ledamot till och med 2016-12-31
[table td1=”Namn” td2=”Röster”] [td1]Johan Gaunitz[/td1] [td2] 30 [/td2][td1]Vakant[/td1] [td2] 11 [/td2][/table]

Fyra valde av avstå. Totalt deltog 45 medlemmar i omröstningen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40322


Val av revisor

Följande personer valdes:

 • Ordinarie revisor, Markus Berglund
 • Ordinarie revisor, Johan Gaunitz
 • Personlig revisorsersättare, Rickard Olsson

Val av ordinarie revisor
[table td1=”Namn” td2=”Röster”] [td1]Markus Berglund[/td1] [td2] 36 [/td2][td1]Johan Gaunitz[/td1] [td2] 30 [/td2][td1]Vakant[/td1] [td2] 3 [/td2][/table]

Tre valde av avstå. Totalt deltog 45 medlemmar i omröstningen.

Val av personlig revisorsersättare
[table td1=”Namn” td2=”Röster”] [td1]Rickard Olsson[/td1] [td2] 39 [/td2][td1]Vakant[/td1] [td2] 1 [/td2][/table]

Tre valde av avstå. Totalt deltog 43 medlemmar i omröstningen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40321


Val av justerare

Följande personer valdes:

 • Andreas Bjärnemalm
 • Jörgen Lindell

Val av justerare
[table td1=”Namn” td2=”Röster”] [td1]Andreas Bjärnemalm[/td1] [td2] 20 [/td2][td1]Jörgen Lindell[/td1] [td2] 20 [/td2][td1]Vakant[/td1] [td2] 0 [/td2][/table]

Noll valde av avstå. Totalt deltog 20 medlemmar i omröstningen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40319


Val av mötespresidium

Följande personer valdes:

 • Mötesordförande, Henrik Brändén
 • 1:a vice mötesordförande, Fabian Rosdalen
 • 2:a vice mötesordförande, Johannes Westlund
 • 3:e vice mötesordförande, Mattias Dahlberg

Val av mötesordförande
[table td1=”Namn” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1]Henrik Brändén[/td1] [td2] 42 [/td2] [td3] 1 [/td3] [td4] 1 [/td4] [/table]

Totalt deltog 44 medlemmar i omröstningen.

Val av vice mötesordförande
[table td1=”Namn” td2=”Röster”] [td1]Mattias Dahlberg[/td1] [td2] 26 [/td2][td1]Fabian Rosdalen[/td1] [td2] 32 [/td2][td1]Johannes Westlund[/td1] [td2] 30 [/td2][td1]Vakant[/td1] [td2] 8 [/td2][/table]

Fem valde av avstå. Totalt deltog 44 medlemmar i omröstningen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40318

Data från 2015-11-13