Detaljerat resultat från Piratpartiets vårmöte 2015

Emil Isberg har skrivit en bra sammanfattning av Piratpartiets vårmöte 2015 här: https://emilisberg.wordpress.com/2015/05/09/sammanstallning-piratpartiets-motesbeslut/. Här tänker jag istället göra en mer detaljerad genomgång. Jag kommer dock bara ta upp siffror för de yrkanden som bifölls för att kunna hålla detta inlägg överskådligt.

Följande motioner och propositioner hanterades under vårmötet:

 • A01: Andraläsning av motion om tidsneutrala medlemsmöten
 • B01: Asylpolitik
 • B02: Offentlighetsprincipen för personuppgifter
 • B03: Systembolagets monopol
 • B04: Basinkomst
 • B05: Utredning av landskatt
 • B06: Legal narkotikaförsäljning
 • B07: Upphovsrättens längd.
 • B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter.
 • B09: Oberoende myndigheter för övervakning av Polis, rättsväsende och kriminalvård
 • B10: Offentliga kollektivavtal
 • B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap.
 • B12: Sexköpslagen
 • P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI

A-motioner är motioner gällande stadgar. B-motioner är politiska ställningstaganden. C-motioner är övrigt. P är propositioner.


A01: Andraläsning av motion om tidsneutrala medlemsmöten

Detta var en andraläsning av en motion jag själv la till höstmötet 2014 som antogs av Ung Pirats förbundsstyrelse.

Det som bifölls på detta möte var följande:

A01-Y01 att i stadgan ändra 4.2.3: "Ordinarie medlemsmöten sträcker sig över sex (6) veckor, med samtliga voteringar i sakfrågor förlagda till de sista två (2) veckorna." till: "Partistyrelsen beslutar om tidslängden på ordinarie medlemsmöten."

att i stadgan ändra 4.10.6: "Extra medlemsmöte sträcker sig över två (2) veckor." till "Mötespresidiet beslutar om tidslängd för extra medlemsmöte."

att i stadgan ändra 4.3.2: "Vårmötet inleds alltid första veckan i april." till: "Vårmötet inleds alltid i början av april. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt."

att i stadgan ändra 4.3.3: "Höstmötet inleds alltid första veckan i oktober." till: "Höstmötet inleds alltid i början av oktober. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt."

att i stadgan ändra 4.1.3 från: "Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt." till: "Kallelse ska postas senast sex (6) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt." 

och innan nuvarande 4.1.4 lägga till en ny 4.1.4 med lydelsen: "Möteshandlingar ska postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."

att i stadgan ändra 4.6.2: "För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte." till: "För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."

att i stadgan ändra 4.6.3: "Alla motioner ska presenteras senast samma dag som mötet inleds." till: "Alla motioner ska skickas med i möteshandlingarna."

att i stadgan ändra 4.7.2: "Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds." till: "Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds."

att i stadgan ändra 4.7.3: "För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en (1) vecka efter mötet inletts." till: "För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en vecka innan mötet inleds."

att i stadgan ändra 4.7.4: "Mötespresidiet presenterar löpande vilka som nominerats, samt vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering." till: "Mötespresidiet presenterar alla nomineringar i möteshandlingarna." 

och lägga till 4.7.5 med lydelsen "Mötespresidiet presenterar löpande vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering."

att i stadgan under 4.9.1 och 4.9.2 efter "2. Mötets behörighet" lägga till en ny punkt "3. Fastställande av mötesordning" och uppdatera numreringen under respektive paragraf.

att i stadgan lägga till 4.8.8 "Mötespresidiet ansvarar för att i möteshandlingarna skicka ut ett förslag på mötesordning för det aktuella medlemsmötet."

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] A01-Y01 [/td1] [td2] 20 [/td2] [td3] 1 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] A01-Y01 [/td1] [td2] 58 [/td2] [td3] 7 [/td3] [td4] 13 [/td4] [/table]

Fem inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40261


B01: Asylpolitik

Motionen skickades in av Mikael Ståldal.

Totalt fyra yrkanden. Samtliga yrkanden avslogs.

66 inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40258


B02: Offentlighetsprincipen för personuppgifter

Motionen skickades in av Mikael Ståldal.

Ett yrkande jämkades med ett nytt, det nya yrkandet avslogs sedan.

22 inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40254


B03: Systembolagets monopol

Motionen skickades in av Henrik hedda Wallin

Totalt fem yrkanden. Ett blev jämkat och ett tillbakadraget. Totalt tre yrkanden deltog i omröstningar. Två ställdes mot varandra där vinnaren sedan avslogs när det ställdes mot avslag, och ett bifölls.

Bifallet

B03-Y03 att medlemsmötet antar ställningstagandet:

"Systembolagets monopol ska modifieras så att öl-, vin- och ciderproducenter kan tillåtas sälja sina produkter i sina egna gårdsbutiker.

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] B03-Y03 [/td1] [td2] 30 [/td2] [td3] 6 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] B03-Y03 [/td1] [td2] 68 [/td2] [td3] 14 [/td3] [td4] 3 [/td4] [/table]

53 inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40249


B04: Basinkomst

Motionen skickades in av Henrik hedda Wallin

Totalt fjorton yrkanden. Ett blev jämkat. Sex yrkanden drogs tillbaka. Sex yrkanden avslogs. Ett yrkande bifölls.

Bifallet

B04-Y03 att mötet antar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska driva frågan om en garanterad basinkomst."

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] B04-Y03 [/td1] [td2] 37 [/td2] [td3] 13 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] B04-Y03 [/td1] [td2] 65 [/td2] [td3] 21 [/td3] [td4] 7 [/td4] [/table]

131 inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40253


B05: Utredning av landskatt

Motionen skickades in av Henrik hedda Wallin

Ett yrkande jämkades med ett nytt, det nya yrkandet avslogs sedan.

19 inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40250


B06: Legal narkotikaförsäljning

Motionen skickades in av Henrik hedda Wallin

Totalt åtta yrkanden. Hälften jämkades. Alla yrkanden avslogs.

52 inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40256


B07: Upphovsrättens längd.

Motionen skickades in av Mikael Ståldal

Totalt två yrkanden. Ett drogs tillbaka. Ett yrkande bifölls.

Bifallet

B07-Y02 att mötet ändrar ställningstagandet:

”Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara fem år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter fem, tio och femton år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter tjugo år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten.” till:
”Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara ett år. För att skyddstiden ska fortsätta gälla efter ett, tre och fem år måste rättighetsinnehavaren ansöka om detta, och registrera sig i en offentligt sökbar databas. Efter sju år upphör möjligheten att förlänga den kommersiella upphovsrätten.”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] B07-Y02 [/td1] [td2] 23 [/td2] [td3] 7 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] B07-Y02 [/td1] [td2] 44 [/td2] [td3] 36 [/td3] [td4] 8 [/td4] [/table]

57 inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40259


B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter.

Motionen skickades in av Mikael Ståldal

Totalt ett yrkande, som avslogs.

22 inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40255


B09: Oberoende myndigheter för övervakning av Polis, rättsväsende och kriminalvård

Motionen skickades in av Henrik hedda Wallin

Totalt fem yrkanden. Två yrkandes jämkades med andra yrkanden. Två avslogs och ett bifölls.

Bifallet

B09-Y04 att mötet antar ställningstagandet:
"Det bör finnas en separat myndighet med uppgift att utreda alla brottsmisstankar mot anställda i polis, kriminalvård och andra rättsvårdande myndigheter."

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] B09-Y04 [/td1] [td2] 18 [/td2] [td3] 3 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] B09-Y04 [/td1] [td2] 73 [/td2] [td3] 8 [/td3] [td4] 6 [/td4] [/table]

23 inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40251


B10: Offentliga kollektivavtal

Motionen skickades in av Mikael Ståldal

Totalt ett yrkande, som avslogs.

10 inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40252


B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap.

Motionen skickades in av Mikael Ståldal

Totalt två yrkanden. Ett jämkades. Ett bifölls.

Bifallet

B11-Y02 att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] B11-Y02 [/td1] [td2] 28 [/td2] [td3] 2 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] Y01 [/td1] [td2] 70 [/td2] [td3] 6 [/td3] [td4] 7 [/td4] [/table]

24 inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40260

B12: Sexköpslagen

Motionen skickades in av Henrik hedda Wallin

Totalt tre yrkanden. Två jämkades och ett Bifölls.

Bifallet

B12-Y03 att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] B12-Y03 [/td1] [td2] 43 [/td2] [td3] 25 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] B12-Y03 [/td1] [td2] 56 [/td2] [td3] 34 [/td3] [td4] 6 [/td4] [/table]

87 inlägg gjordes om motionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40257


P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI

Proposition skriven av Partistyrelsen

Ett yrkande som bifölls.

Bifallet

P01-Y01 att Piratpartiet ska lämna som observatör i PPI.

Gillanden

[table td1=”Yrkande” td2=”Gillade” td3=”Ogillade”] [td1] P01-Y01 [/td1] [td2] 23 [/td2] [td3] 1 [/td3] [/table]

Omröstning

[table td1=”Yrkande” td2=”Bifall” td3=”Avslag” td4=”avstod”] [td1] P01-Y01 [/td1] [td2] 62 [/td2] [td3] 8 [/td3] [td4] 13 [/td4] [/table]

23 inlägg gjordes om propostionen.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40246

Notis: All data från 2015-05-10