Angående Piratpartiets ställningstagande om sexköpslagen

Nu i dagarna har det varit omröstningar på Piratpartiets vårmöte. En av de motioner som skickades in gällde att riva upp sexköpslagen.

Med röstresultatet 56 för, 34 emot och 6 avstår, röstade mötet igenom ställningstagandet:

Sexköpslagen skall avskaffas.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40257

Motionen och resultatet i omröstningen har dragit igång en interndebatt i partiet där vissa helt enkelt har tackat för sig och lämnat.

Min personliga hållning i frågan är precis hur rsfu skriver här: http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Politisk-paverkan/Sa-ser-vi-pa-sexkopslagen/

Dvs:

Mot bakgrund av ovanstående konstaterar RFSUs Förbundsstyrelse att man är kritisk till dagens lag och bristande sociala insatser. För att svara mot problemen med sex mot ersättning anser RFSUs förbundsstyrelse istället

  • att forskning om och kartläggning av omfattning, aktörer och arenor för sex mot ersättning måste ske kontinuerligt. Det bör även inrättas ett nationellt kunskapscentrum/myndighet som får till uppgift att samla kunskap om sexköp och metoder för förebyggande arbete för att nå människor som köper sex samt sociala insatser för att nå personer som säljer sex och metoder för att ge stöd, skydd och möjlighet till andra försörjningsalternativ och/eller behandling för destruktiva beteenden
  • att det sociala arbetet måste erhålla tillräckliga resurser och vara icke-diskriminerande och icke-villkorat
  • att Sverige bör se över möjligheterna till en förändrad lagstiftning med ett tydligt rättighetsperspektiv som utgår från människor som erbjuder sex mot ersättning

Kritik som lyfts internt är att detta inte hör till partiets kärnfrågor. Detta argument tycker jag mig se lyftas som ett extra slagträ när man vill avslå något man själv inte tycker om. Vi har inget ställningstagande om att inte anta politik som ligger utanför våra kärnfrågor, sen definierar medlemmar ofta själva vad man uppfattar kärnfrågorna att vara.

Den viktigare aspekten här som jag inte sett någon lyfta i interndebatten än är följande: Det blir spretigt om det inte finns tydliga direktiv om vart vi är på väg politiskt. Dvs vi som sitter i partistyrelsen har inte lagt in någon riktning som ser till att vi växer och ännu viktigare, blir invalda i de kommande valen. Istället är det enskilda medlemmar som motionerar om sina egna hjärtefrågor.

Under detta vårmöte har det funnits motioner om asylpolitik, systembolagets monopol, landskatt, kollektivavtal, narkotikaförsäljning och sexköpslagen, mfl. Totalt 13 motioner och en proposition. Av de 13 motionerna så skickades 12 in av två personer. Värt att nämna är att majoriteten av alla yrkanden avslogs. (Emil Isberg har sammanfattat mötet här: https://emilisberg.wordpress.com/2015/05/09/sammanstallning-piratpartiets-motesbeslut/ ).

Innan supervalåret hade vi ett par år av politisk breddning. Det behöver i min mening dock bearbetas mer så vi får en egen bok och inte lösryckta blad ur andras böcker..

Verksamhetsplanen för 2015 säger bland annat följande:

1. 6 Politisk utveckling

Den politiska utveckling partiet gått genom behöver konsolideras.

Den ideologiska diskussionen behöver fortsätta, bland annat kring identitetspolitik och dess förhållande till informationspolitik. Ifall en sådan diskussion leder till en önskan om att omarbeta principprogrammet bör ett sådant arbete följa efter en grundlig diskussion, och påbörjas under 2016.

Vi behöver bevaka utvecklingen kring våra kärnfrågor, så att vi kan ligga i framkant vad gäller informationspolitik, immaterialrätt och digital infrastruktur. Arbetet måste fortsätta med att gå genom skilda politikområden, och se vad vår ideologi och våra kärnfrågor har för bäring på dessa. Nya och reviderade ställningstaganden kan göra det nödvändigt att se över befintliga eller tillföra ny sakpolitiska program under slutet av året.

Politiska talespersoner och sakpolitiska utskott ska få en viktig roll i det politiska utvecklingsarbetet. Nationella och regionala konferenser kring ideologi och sakpolitik bör stimulera och strukturera diskussionen.

Arbetet med politisk utveckling ska präglas av öppenhet och inkludering, så att alla medlemmar känner att de haft goda möjligheter att påverka resultatet i form av principer, ideologi och sakpolitik.

Partiet ska söka samverkan, samarbete och idéutbyte med andra organisationer vars agenda överlappar vår i till exempel frågor om upphovsrätt, informationsfrihet och identitetspolitik.

En nätburen idétidskrift eller ”tankesmedja” i partiet eller dess närhet skulle kunna ha stor betydelse för det politiska utvecklingsarbetet. Partiet ska därför söka efter samarbeten och resurser för att starta något sådant.

Källa: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39849

Detta medlemsmöte visar tydligt på behovet av det som listas i verksamhetsplanen. Partistyrelsen håller på och sätter datum för ett eget möte gällande ideologisk översikt, mötet ser just nu ut att ta plats efter sommaren. Min personliga förhoppning är att detta kommer efterföljas av arrangerade möten likt det Piratpartiet och Ung Pirat hade hösten 2014 i Uppsala samtidigt som dåvarande höstmöte pågick.

Så, jag hoppas att de flesta som är missnöjda med resultaten från vårmötet motionerar om att riva upp besluten på höstmötet och fram tills dess ser till att väcka opinionen inom partiet. Jag kommer göra vad jag kan tillsammans med partistyrelsen för att få igång den politiska utvecklingen, hoppas ni gör detsamma.