Vad förde Piratpartiets höstmöte 2014 med sig?

Piratpartiets höstmöte avslutades den 16e november, som mest gav 101 pirater sina röster i en och samma votering. Här nedan tänkte jag ge mig på att lista de saker som detta möte antagit och vilka som blivit valda till diverse poster.

Personvalen

Till partistyrelsen blev följande valda:

 • Mikael Holm (mandat t om 2017-12-31)
 • Emma Marie Andersson (mandat t om 2017-12-31)
 • Josef Ohlsson Collentine (mandat t om 2017-12-31)
 • Carl Johan Rehbinder (mandat t om 2017-12-31)
 • Leif Svahn (mandat t om 2017-12-31)
 • Mattias Lundbäck (mandat t om 2016-12-31)
 • Jimmie Karlsson (mandat t om 2015-12-31)

Till valberedningen blev följande valda:

 • Annika Suikki (mandat t om 2016)
 • Elin Andersson (mandat t om 2016)
 • Niklas Starow (mandat t om 2016)

Till revisorer blev följande valda:

 • Markus Berglund (mandat t om 2015-12-31)
 • Jakob Hallén (mandat t om 2015-12-31)

Noteringar:

Mötespresidiet blev vakantsatt och behöver fyllnadsväljas av partistyrelsen. Revisorsersättare blev även de vakantsatta. Inget val kunde heller hållas för justerare. Vårmötet 2015 kommer få justera protokollet istället.

Stadgemotioner

Så kallade A-motioner är de motioner som rör förändring av stadgan.

Den enda A-motion som gick igenom var A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten. Vi har några saker i den motionen som endast krävde en läsning, nämligen följande:

att i stadgan ändra 7.1.4:

"Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen." 
till:
"Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan mötet inleds och bifogas möteshandlingarna."

att i stadgan ändra 7.2.4:

"Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan vårmötet inleds och bifogas kallelsen." 
till:
"Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan vårmötet inleds och bifogas möteshandlingarna."

att riva upp stadgebilaga 3 "Mötesordning för medlemsmöten".

Resterande saker som kräver två läsningar är:


att i stadgan ändra 4.2.3: 

"Ordinarie medlemsmöten sträcker sig över sex (6) veckor, med samtliga voteringar i sakfrågor förlagda till de sista två (2) veckorna." 
till:
"Partistyrelsen beslutar om tidslängden på ordinarie medlemsmöten."

att i stadgan ändra 4.10.6: 

"Extra medlemsmöte sträcker sig över två (2) veckor." 
till
"Mötespresidiet beslutar om tidslängd för extra medlemsmöte."

att i stadgan ändra 4.3.2:

"Vårmötet inleds alltid första veckan i april." 
till:
"Vårmötet inleds alltid i början av april. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt."

att i stadgan ändra 4.3.3:

"Höstmötet inleds alltid första veckan i oktober." 
till:
"Höstmötet inleds alltid i början av oktober. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt."

att i stadgan ändra 4.1.3 från:

"Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt." 
till:
"Kallelse ska postas senast sex (6) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt." 

och innan nuvarande 4.1.4 lägga till en ny 4.1.4 med lydelsen:
"Möteshandlingar ska postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."

att i stadgan ändra 4.6.2:

"För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte." 
till:
"För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."

att i stadgan ändra 4.6.3:

"Alla motioner ska presenteras senast samma dag som mötet inleds." 
till:
"Alla motioner ska skickas med i möteshandlingarna."

att i stadgan ändra 4.7.2: 

"Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds." 
till:
"Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds."

att i stadgan ändra 4.7.3:

"För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en (1) vecka efter mötet inletts." 
till:
"För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en vecka innan mötet inleds."

att i stadgan ändra 4.7.4:

"Mötespresidiet presenterar löpande vilka som nominerats, samt vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering." 
till:
"Mötespresidiet presenterar alla nomineringar i möteshandlingarna." 

och lägga till 4.7.5 med lydelsen "Mötespresidiet presenterar löpande vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering."


att i stadgan under 4.9.1 och 4.9.2 efter "2. Mötets behörighet" lägga till en ny punkt "3. Fastställande av mötesordning" och uppdatera numreringen under respektive paragraf.

att i stadgan lägga till 4.8.8 "Mötespresidiet ansvarar för att i möteshandlingarna skicka ut ett förslag på mötesordning för det aktuella medlemsmötet."

Motioner gällande sakpolitik

B-motioner är de motioner som rör sakpolitik.

B06: Partiprogram: Tvångssterilisering och fossila bränslen vid uppvärmning bifölls med följande yrkande:

att ställningstagandet

"Avskaffa kraven på sterilisering, medborgarskap och civilstånd för att få genomgå könsbyte."
ändras till
"Det ska inte krävas sterilisering, medborgarskap eller något särskilt civilstånd för att få genomgå könsbyte."

B09: Partiprogram: Skolpolitik: Storlek på skolklasser bifölls med följande yrkande:

att ställningstagandet

"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att minska klassernas storlek"
ändras till:
"Lärartätheten i skolan är generellt sett en viktig faktor för hur väl undervisningen fungerar och för hur väl undervisningen kan individualiseras efter varje elevs behov. Vi vill därför sträva efter att öka lärartätheten i skolan så att det oftare går att bedriva undervisning i mindre grupper"

B11: Partiprogram: Patent: Mjukvarupatent bifölls med följande yrkande:

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Mjukvarupatent ska inte tillåtas."

B12: Partiprogram: Finanspolitik: Flytande växelkurs bifölls med följande yrkande:

att anta ställningstagandet "Sverige ska behålla en flytande valuta och ska inte gå med i ERM II."

B15: Sakpolitik: Migrationspolitik: Permanent uppehållstillstånd för svensk examen, samt arbetstillstånd bifölls med följande yrkanden:

att medlemsmötet antar ställningstagandet "Invandrare får arbeta i Sverige även under tiden som uppehållstillståndet utreds"

att medlemsmötet antar ställningstagandet "Alla som fått anställning i Sverige med motsvarande lön, arbetsvillkor och försäkringsskydd som svenska anställda, ska automatiskt beviljas arbetstillstånd".

B17: Sakpolitik: Sjukvårdspolitik: Karenstiderna för att ge blod bifölls med följande yrkande:

att mötet antar ställningstagandet: "att karenstiderna för att kunna ge blod efter första sextillfället med en ny partner är samma oavsett vem du haft sex med."

B18: Sakpolitik: Tillåt försäljning av insekter för mänsklig konsumtion bifölls med följande yrkande:

att mötet antar ställningstagandet: "Vi vill ha regler som gör det möjligt att odla insekter och insektslarver för matproduktion under former som är säkra för konsumenter och ekosystem."

B19: Sakpolitik: Förändra Internetspelmonopolet bifölls med följande yrkande:

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monopolet för hasardspel på internet avskaffas, och alla aktörer som uppfyller samma ställda krav ska få licens att bedriva spel i Sverige."

B20: Sakpolitik: Minska antibiotikaresistensen inom köttproduktionen bifölls med följande yrkanden:

att anta ställningstagandet "Antibiotikaanvändningen på sällskapsdjur och bruksdjur måste minska, både i Sverige och övriga världen. Antibiotika ska bara få ges till djur för att bota sjukdomar och för att hindra att en bakteriesjukdom som redan kommit in i en djurbesättning sprider sig till friska djur i besättningen."

att mötet antar ställningstagandet: att det införs en speciell märkning av mat som innebär antibiotikafri och hållbar djurhållning.

att mötet antar ställningstagandet: att klordoppning, eller liknande, av kött för att tvätta bort bakterier ska vara förbjudet.

B22: Sakpolitik: Äldrepolitik bifölls med följande yrkanden:

att mötet antar ställningstagandet: att en äldreombudsperson instiftas på riksnivå.

att mötet antar ställningstagandet: att vården återkommande undersöker om en vårdtagare får de mediciner som hen behöver samt om hen har behov av de mediciner hen får.

B23: Sakpolitik: Djurskyddspolitik inom djurhållning bifölls med följande yrkanden:

att mötet antar ställningstagandet: att en tydlig märkning av djurprodukter, som innebär god djurhållning, införs

att mötet antar ställningstagandet: att transporttider för djur ska hållas på en så låg nivå som det är möjligt

att mötet antar ställningstagandet: att djur som transporteras ska ha samma tillgång till mat och vatten som om de inte skulle transporteras.

att mötet antar ställningstagandet: att djur som transporteras ska ha tillräckligt med plats för att kunna vila utan att bli omkringknuffade

att mötet antar ställningstagandet: att kommersiell slakt av djur utan bedövning ska vara förbjudet i hela EU

att mötet antar ställningstagandet: att djurets tid i slaktlokal ska vara så låg som möjligt

att mötet antar ställningstagandet: att djur ska ges möjlighet att vara ute dygnet runt under sommaren, samt i den mån det annars är möjligt

att mötet antar ställningstagandet: att djur ska ha en stimulerande tillvaro där djuren tillåts gå omkring i sina fållor

att mötet antar ställningstagandet: att kastrering, som använder sig av kirurgiska ingrepp eller andra plågsamma metoder, utan bedövning ska vara förbjuden

att mötet antar ställningstagandet: att ungar inte ska få skiljas från sina mödrar förrän de kommit nog långt i sin utveckling

att mötet antar ställningstagandet: "att djur som riskerar att smitta andra djur ska hållas åtskilda friska djur"

att mötet antar ställningstagandet att alla länder som djuret befunnit sig i från födsel till förpackning ska finnas angivna på förpackningen.

att mötet antar ställningstagandet att gård och slakteri ska anges på förpackningen för djur som är uppfödda och/eller slaktade i Sverige.

B24: Sakpolitik: Skolpolitik: Fortbildning i ledarskap inom skolan bifölls med följande yrkande:

att mötet antar ställningstagandet: Alla lärare i grundskola och gymnasium ska fortbildas i ledarskap.

B25: Sakpolitik: Miljöpolitik: Utsläpp bifölls med följande yrkanden:

att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att all information om utsläppsrätterna ska vara offentlig handling och publiceras digitalt av de myndigheter som övervakar systemen."

att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att utsläppsrätters storlek skall bestämmas av expertgrupper utifrån riktlinjer tagna av politikerna."

att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att regelverket för utsläpp skall instiftas på multinationell nivå med delegering till nationell och lokal nivå."

att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att då det nya utläppssystemet införs ska samtliga gamla regelverk om utsläpp tas bort och inga industrier ska få särbehandlas"

B27: Sakpolitik: Förhållandet för minkar i Sverige bifölls med följande yrkande:

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Storleken på burar där minkar hålls måste öka, och minkar inom djurhållningen bör få möjlighet att simma."

B28: Sakpolitik: Stadsbyggnadspolitik bifölls med följande yrkanden:

att anta ställningstagandet att ha och driva en politik för en modern miljövänlig stadsbyggnad.

att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem. "

att anta ställningstagandet "Med blandad stad menas att kontor, affärer och bostäder för olika inkomstgrupper ska ligga nära och helst ovanpå varandra. Detta skapar en mycket mer levande stad, människor kan bo närmare sina jobb och det blir möjligt att bygga bostäder vid bullriga genomfartsleder genom att placera dem högt upp, medan mer bullerokänsliga verksamheter ligger i gatuplanet."

att anta ställningstagandet "Krav på parkeringsplatser för att få bygga lägenheter ska bort och ersättas med ett krav på motivering om varför så få parkeringsplatser behövs."

att anta ställningstagandet "I möjligaste mån ska reglerna för att bygga förenklas och processen för överklaganden snabbas upp. Däremot ska regler för blandad bebyggelse och en kvot på andelen billiga lägenheter införas, men utan att det nämnvärt fördyrar byggnationerna. Kommunala bostadsbolag ska få direktiv om att vara ledande när det gäller att blanda upp bebyggelsen."

att anta ställningstagandet "Tät kvartersstruktur, kombinerad med parker och skyskrapor om detta är ekonomiskt, tekniskt och estetiskt godtagbart, ska vara basritningen för staden, men överdäckningar, parkstäder och modernistiska stadsdelar ska inte på förhand förkastas utan kan vara en lösning just där."

att anta ställningstagandet "Som led i arbetet för att sakta förbättra staden så ska partiet förorda utbyggnaden av tidigare ej tillåtna verksamheter i icke-blandade områden. T ex Skyskrapor med affärer och kontor, billiga lägenheter och lyxlägenheter i toppen placerade i villaområden, köpcentrum och kontorsområden."

att anta ställningstagandet "Fokuset för en utbyggnad av staden ska vara på miljötänk och ekonomiskt hållbara byggnader och vägar, och inte på skrytbyggen för att sätta staden på kartan, men samtidigt ska man inte stoppa privata intressen som vill bygga extremt och behövs verkligen utbyggnaden måste kommunen satsa."

att anta ställningstagandet "Partiet ska ligga i framkant med att kräva bra kollektivtrafik när det gäller pris, tillgänglighet, mängd, snabbhet, miljö och komfort. Det viktigaste är att alla kan ha bra rörlighet, men att fordonen är tysta, bekväma och miljövänliga betyder också mycket."

att anta ställningstagandet "Gatubilden ska som grund vara gågator där bil- och cykeltrafik är tillåten på gångtrafikanternas villkor. Detta ska kompletteras med rena cykelvägar samt vid behov även bilvägar eller cykelvägar med biltrafik tillåten."

B29: Sakpolitik: Monarki i Sverige bifölls med följande yrkanden:

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Monarkin ska avskaffas, och Sverige ska övergå till ett statsskick med demokratiskt vald statschef."

att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Kungafamiljens åtalsimmunitet skall slopas."

Övriga motioner

C-motioner är resterande motioner som inte passar in under A eller B.

C01: Verksamhetsplan 2015 bifölls med följande yrkanden:

att medlemsmötet antar 2015 års verksamhetsplan enligt bilaga.

att följande text i verksamhetsplanen "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar." skall ändras till "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Till det skall även partiet försöka få in debattartiklar i lokala tidningar och fackpress. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar."

att följande text i verksamhetsplanen "Arbetet i nätverk med insändarskrivande ska fortsätta." ändras till "Arbetet med nätverk för att skriva fler insändare och debattartiklar till lokal- och fackpress ska fortsätta."

Notis: Partistyrelsen fick lägga förslag till verksamhetsplan som motion istället för proposition pga förseningar.

C05: Arbetsmiljön inom partiet bifölls med följande yrkanden:

att partiet ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att medlemmar utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

att partiet ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Partiet ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.

att partiet ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas.

att följande punkt läggs till i avsnittet "Anmälningar och fortsatt hantering av dessa" i partiets handlingsplan kring sexuella trakasserier:
"Den person som utfört handlingen ska kunna uteslutas om denne inte upphör även efter att andra åtgärder vidtagits."

att målet för partiets arbetsmiljöarbete ska vara att att ingen ska känna sig mobbad när de deltar i partiaktiviteter, att ingen ska känna sig sexistiskt behandlad när de deltar i partiaktiviteter, att ingen ska känna sig sexuellt kränkt när de deltar i partiaktiviteter, att ingen ska känna sig utsatt för rasism när de deltar i partiaktiviteter och att ingen ska känna sig omotiverat stressad när de deltar i partiaktiviteter

C11: Rättsskydd vid ärenden rörande uteslutning bifölls med följande yrkande:

att mötet uppdrar åt partistyrelsen att ta fram en arbetsordning för uteslutningsärenden, med ambitionen att tillgodose behoven av rättssäkerhet, skyndsam behandling och personlig integritet.

Propositioner

Propositioner är förslag antagna och inskickade av partistyrelsen till medlemsmötet.

P01: Tillsättande av Personuppgiftsombud bifölls med följande yrkande:

att medlemsmötet uppmanar styrelsen att om den anser det vara nödvändigt så får den ta de beslut som behövs för att då införa ett personuppgiftsombud i partiet och påpekar att det arbetet kan dokumenteras i framtida verksamhetsberättelser vid behov.

P02: Utredning och tidtabell för organisations- och stadgerevision bifölls med följande yrkande:

att uppdra åt styrelsen att under november månad utse en stadgerevisionsgrupp, som ska initiera en bred diskussion i partiet om organisation och stadgar, som i januari 2015 ska lägga ett första preliminärt utkast till nya stadgar som kan diskuteras vidare och som i mars 2015 ska lägga ett slutligt förslag till nya stadgar som motion till vårmötet 2015.

Avslutningsvis

En lista över alla motioner går att se på: Mötesplattformen.

Mvh Mikael Holm