Att göra Piratpartiets medlemsmöten tids- och teknikneutrala

Här är de färdiga motionerna:

Teknikneutrala möten | Tidsneutrala möten

Piratpartiet är ett av få, om inte t om det enda svenska parti som håller sina medlemsmöten på internet.

Detta tillsammans med att alla som varit medlemmar i mer än två månader får vara med och rösta på medlemsmötena möjliggör för en otrolig deltagarkultur.

En tråkig konsekvens är dock att stadgarna är väldigt strikta gällande regleringen av medlemsmötena. Om vi någon gång skulle vilja kunna ha kortare möten från de sex veckor långa vi har idag eller t om ha fysiska möten den dagen ekonomin tillåter så vore det bra med tids- och teknikneutrala stadgar.

Här nedan går jag igenom de ändringar som behöver genomföras för att göra detta möjligt. Jag kommer i ett inlägg längre fram gå igenom de för- och nackdelar som finns med dagens medlemsmöten och hur det sett ut över tid.

Teknikneutrala medlemsmöten

Denna är den enklare av de två att hantera. Stadgan reglerar detta i 4.2.1:

4.2.1 Medlemsmöte hålls över internet.

Den nya lydelsen behöver formuleras till något i stil med:

4.2.1 Medlemsmöte hålls fysiskt eller elektroniskt, partistyrelsen beslutar vilket.

Anledningen till att lägga beslutet om det ska vara fysiskt eller elektroniskt på partistyrelsen är att de fastställer budgeten, och även om det är en känslig fråga för en del pirater är det främst en ekonomisk fråga huruvida man ska ha fysiska medlemsmöten eller inte.

Tidsneutrala medlemsmöten

Vi har nu i stadgan möjliggjort för fysiska medlemsmöten. Det hjälper dock inte så mycket om vi inte samtidigt tar och ändrar lite tidsangivelser. Som det är just nu måste medlemsmöten vara sex veckor långa. Här följer de ändringar som behöver göras för att få mötena tidsneutrala.

Före – Saker som är tidsreglerade före medlemsmötena

Inför varje medlemsmöte ska kallelser, nomineringar, motioner och möteshandlingar ut. För våra nuvarande onlinemöten innebär det väldigt korta tidsramar jämfört med stora delar av föreningslivet.

4.1.3 Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.

Själva kallelsen behöver gå ut tidigare för att kunna hantera den flexibilitet alla dessa ändringar bidrar till. Förslagsvis så här:

4.1.3 Kallelse ska postas senast sex (6) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.
4.1.4 Möteshandlingar ska postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.
4.1.5 Skulle medlemsmöte finnas obehörigt ska mötespresidiet inom en (1) vecka kalla till ett extra medlemsmöte. På detta extra medlemsmöte tas endast de punkter upp som skulle behandlats på det obehöriga mötet.

Tidigare 4.1.4 blev ovan en ny 4.1.5.

4.6.2 För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.
4.6.3 Alla motioner ska presenteras senast samma dag som mötet inleds.

Här har vi ytterligare ett exempel på kort tidsram. Om ett medlemsmöte skulle vara något annat än sex veckor långt, låt oss säga en helg, då hade det varit ytterst olyckligt om deadline var dagen innan. Istället kan man sätta deadline till innan möteshandlingarna ska ut och sedan skicka ut alla motioner med möteshandlingarna. Förslag på ny lydelse skulle kunna vara:

4.6.2 För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.
4.6.3 Alla motioner ska skickas med i möteshandlingarna.

Detta ovan ger då mötespresidiet en vecka att sätta ihop möteshandlingarna. En reflektion där är att den nuvarande tidsramen är sanslöst kort. Mötespresidiet ska på mindre än en dag lägga upp de motioner som kommer in sista minuten, och det är alltid ett gäng motioner som inkommer sista minuten.

4.7.2 Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds.
4.7.3 För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en (1) vecka efter mötet inletts.
4.7.4 Mötespresidiet presenterar löpande vilka som nominerats, samt vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering.

Likadant som förslaget gällande motioner bör man hantera nomineringar på samma sätt. Nytt förslag blir då:

4.7.2 Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds.
4.7.3 För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en vecka innan mötet inleds.
4.7.4 Mötespresidiet presenterar alla nomineringar i möteshandlingarna.
4.7.5 Mötespresidiet presenterar löpande vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering.

Valberedningen och revisorerna ska båda två skicka in handlingar till medlemsmöten. Dessa handlingar kan fördelaktigt vara del av möteshandlingarna och kan därmed gå från att se ut så här:

7.1.4 Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen.
7.2.4 Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan vårmötet inleds och bifogas kallelsen.

till:

7.1.4 Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan mötet inleds och bifogas möteshandlingarna.
7.2.4 Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan vårmötet inleds och bifogas möteshandlingarna.

Återigen ges mötespresidiet en vecka att sätta ihop möteshandlingarna.

Under – Saker som är tidsreglerade under medlemsmötena

4.2.3 Ordinarie medlemsmöten sträcker sig över sex (6) veckor, med samtliga voteringar i sakfrågor förlagda till de sista två (2) veckorna.

Tidigare hölls medlemsmötena över en helg, detta förändrades sedan till sex veckor. Om man vill skapa möjligheten för att kunna ha kortare möten oavsett om det är för att kunna ha fysiska möten eller kortare digitala möten behöver detta ändras. Vill man ha det flexibelt är det smidigast att lägga det på partistyrelsen, annars krävs det två ordinarie medlemsmöten varje gång för att ändra tidsramarna. Den nya lydelsen behöver vara något i stil med:

4.2.3 Partistyrelsen beslutar om tidslängden på ordinarie medlemsmöten.

Likadant med extra medlemsmöte som idag är två veckor:

4.10.6 Extra medlemsmöte sträcker sig över två (2) veckor.

Extra medlemsmöte kan ibland vara aktuellt ifall något i den vanliga proceduren inte fungerat, därför skulle en möjlig formulering kunna se ut så här:

4.10.6 Mötespresidiet beslutar om tidslängd för extra medlemsmöte.

Stadgan reglerar att medlemsmötena måste börja första veckan i april respektive oktober, detta räknas idag som att det är första hela veckan i april respektive oktober som är starten. Detta vore bra att korrigera så att ifall man inte vill sitta fast i att behöva börja medlemsmöten på vardagar.

4.3.2 Vårmötet inleds alltid första veckan i april.
4.3.3 Höstmötet inleds alltid första veckan i oktober.

Den delen skulle därmed kunna ändras till:

4.3.2 Vårmötet inleds alltid i början av april. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt.
4.3.3 Höstmötet inleds alltid i början av oktober. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt.

Idag regleras mötesordningen enligt stadgebilaga 3: “Mötesordning för medlemsmöten”. Medlemsmötena behöver mötesordningar, problemet är dock att det är väldigt mycket som är tidsreglerat i den vi har. Det man behöver göra för att göra den mer tidsflexibel är att ta bort den som stadgebilaga och lägga till det som punkt på dagordningen för respektive medlemsmöte.

8.3.5 Följande dokument ligger som bilaga till dessa stadgar:
Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar (bilaga 1)
Stadgar för lokala föreningar (bilaga 2)
Mötesordning för medlemsmöten (bilaga 3)
Arbetsordning för partiets riksdagsgrupp (bilaga 4)

Behöver därmed bli:

8.3.5 Följande dokument ligger som bilaga till dessa stadgar:
Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar (bilaga 1)
Stadgar för lokala föreningar (bilaga 2)
Arbetsordning för partiets riksdagsgrupp (bilaga 3)

Dagordningarna behöver göras om från:

4.9.1 På vårmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
4. Val av två justerare
5. Godkännande av voteringsordningen
6. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
7. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
10. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
11. Propositioner
12. Motioner
13. Eventuella fyllnadsval
14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
15. Mötets avslutande

4.9.2 På höstmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
4. Val av två justerare
5. Godkännande av voteringsordningen
6. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
7. Propositioner
8. Motioner
9. Kommande års verksamhetsplan
10. Val av kommande års partistyrelse
11. Val av kommande års revisorer
12. Val av kommande års valberedning
13. Eventuella fyllnadsval
14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
15. Mötets avslutande

Till:

4.9.1 På vårmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av mötesordning
4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
5. Val av två justerare
6. Godkännande av voteringsordningen
7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
9. Revisionsberättelse för det föregående året
10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
11. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
12. Propositioner
13. Motioner
14. Eventuella fyllnadsval
15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
16. Mötets avslutande

4.9.2 På höstmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av mötesordning
4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
5. Val av två justerare
6. Godkännande av voteringsordningen
7. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
8. Propositioner
9. Motioner
10. Kommande års verksamhetsplan
11. Val av kommande års partistyrelse
12. Val av kommande års revisorer
13. Val av kommande års valberedning
14. Eventuella fyllnadsval
15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
16. Mötets avslutande

Resten – Återstående saker för medlemsmötena

8.2.2 De paragrafer som ingår i kapitel 1-4 samt kapitel 8 kan endast ändras genom beslut på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett måste vara ordinarie medlemsmöte.
8.2.3 Stadgeändring kräver minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna för att gå igenom.

8.2.2 reglerar att alla ändringar som görs i kapitel 1-4 samt kapitel 8 kan bara genomföras om det går igenom på två ordinarie medlemsmöten, de måste dessutom vara efter varandra. Detta tillsammans med att vi inte direktjusterar stadgarna (tack och lov) gör att om detta skulle gå igenom i höst samt nästa vår, så börjar detta att gälla till höstmötet 2015.

Sammanfattning

För att sammanfatta alla förändringsförslag så listar jag här hur stadgan skulle bli med förändringarna, alla rader som berörs är highlightade.

Möjlig ny stadga

Kapitel 1: Organisation

1.1.1 Organisationens namn är Piratpartiet och förkortas PP.
1.1.2 Partiet är en ideell förening.
1.1.3 Partiet har sitt säte i Stockholm.
1.1.4 Partiets verksamhetsår och räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.
1.2.1 Partiets syfte är att med parlamentariska metoder driva informationspolitiska och medborgarrättsliga frågor i enlighet med partiets principprogram.
1.2.2 Partiet ska även aktivt bedriva verksamhet vad gäller opinionsbildning, utbildning och information inom partiets frågor.
1.2.3 Partiet utgår från människans lika värde, där jämlikhet och allas rätt till deltagande utan diskriminering är något självklart.
1.3.1 Partiets medlemsmöte tar, genom antagandet av ett principprogram, ställning inom ett antal politiska frågor och områden.
1.3.2 Förslag till ändring av principprogrammet kan endast läggas genom proposition eller motion till ordinarie medlemsmöte.
1.3.3 Ändring av principprogram kräver minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna för att gå igenom.
1.4.1 Partistyrelsen tecknar gemensamt partiets firma.
1.4.2 Partistyrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätt till myndiga personer som är medlemmar i partiet.
1.5.1 För partiets och dessa stadgars syften ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.
1.5.2 För partiets och dessa stadgars syften ska elektronisk närvaro vara att jämställa med fysisk närvaro.
1.6.1 Förslag om partiets upplösning får endast behandlas på vårmöte och ska framgå av kallelsen.
1.6.2 Minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan tillsammans väcka förslag om upplösning genom motion. Denna ska vara partistyrelsen skriftligen tillhanda senast trettionde (30) oktober året före vårmötet. Partistyrelsen ska presentera det inkomna förslaget för medlemmarna inom en vecka från mottagandet.
1.6.3 Partistyrelsen kan också själva väcka förslag om upplösning. Detta ska presenteras för medlemmarna senast trettionde (30) oktober året före vårmötet.
1.6.4 Partiet kan inte upplösas så länge minst en tjugondel (1/20) av de som deltar i beslutet röstar mot förslaget.
1.6.5 Vid partiets upplösning ska tillgångar realiseras och skulder betalas, varpå kvarvarande tillgångar ska gå till ett av vårmötet bestämt ändamål i enlighet med partiets syfte.
1.6.6 Till likvidatorer utses partiets revisorer om inte vårmötet beslutar annat. Likvidatorerna genomför likvidationen i samband med partiets upplösning.

Kapitel 2: Medlemmar

2.1.1 Medlemskap i partiet beviljas individer som ansöker om medlemskap och ställer sig bakom partiets principprogram och stadgar.
2.2.1 Medlem som vill utträda ur partiet ska skriftligen anmäla detta till partiet och anses därmed omedelbart ha lämnat partiet.
2.2.2 Medlem som efter två skriftliga påminnelser inte förnyat sitt medlemskap får anses ha lämnat partiet.
2.2.3 Medlem som uppenbarligen handlar i strid med partiets intressen eller annars uppenbarligen skadar partiet eller på annat sätt motarbetar partiet kan uteslutas av partistyrelsen. Beslut om uteslutning ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet.
2.2.4 Beslutet om uteslutning kan skriftligen överklagas till nästa medlemsmöte genom motion. Detta ska ske inom fyra (4) veckor från det att beslutet delgivits medlemmen. Överklagas inte beslutet inom dessa fyra veckor träder uteslutningen i kraft.
2.2.5 Om beslutet överklagas till kommande medlemsmöte är berörd medlem istället avstängd från verksamhet i partiet fram till det att överklagandet prövats. Avstängd medlem får inte aktivt verka i partiets namn, men har i övrigt samma rättigheter som övriga medlemmar. Medlemmen ska kallas till det medlemsmöte där överklagandet prövas och där ha fulla rättigheter enligt § 4.4 (Rättigheter).
2.2.6 Utesluten medlem kan beviljas återinträde av partistyrelsen.

Kapitel 3: Rösträtt, votering, uppdrag

3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före rösttillfälle är röstberättigad.
3.1.2 Varje röstberättigad person äger en röst.
3.1.3 Endast närvarande medlem äger rösträtt på medlemsmöte.
3.2.1 Vid medlemsmöte tas alla beslut med enkel majoritet, med undantag av de frågor där stadgan kräver annorlunda.
3.2.2 Vid styrelsemöte tas alla beslut med absolut majoritet, med undantag av de frågor där stadgan kräver annorlunda.
3.2.3 Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgör lotten såvida inte ett av alternativen är avslag, då gäller istället avslag.
3.2.4 Efter votering på medlemsmöte ska röstlängd med medlemsnummer på de som deltog i voteringen, inklusive nedlagda röster, bifogas beslutet.
3.2.5 Efter votering på styrelsemöte ska röstprotokoll upprättas. Röstprotokoll inkluderar namn på de som deltog i beslutet och hur de röstade.
3.3.1 Valbar till förtroendeuppdrag inom partiet är person som är medlem i partiet. Detta krav gäller inte för revisorer eller deras ersättare.
3.3.2 Medlem av partiledningen får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen.
3.3.3 Valberedare, medlem av mötespresidiet, revisorer och revisorers ersättare får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen (§ 5.3.1 Sammansättning) eller partiledningen (§ 6.2 Partiledningen).
3.3.4 Medlem som utesluts eller lämnar partiet frånträder samtliga förtroendeuppdrag inom partiet, med undantag för uppdrag som revisor eller revisors ersättare.
3.3.5 Medlem som nomineras till valbar plats i allmänna val måste uppfylla krav som ställs i gällande lag för att kandidera till sådan plats.
3.3.6 Eventuella arvoden till partistyrelse, valberedning, revisorer och revisorers ersättare beslutas av medlemsmöte.
3.4.1 Om en, i stadgan beskriven, förtroendevald lämnat sin post ska fyllnadsval hållas, om inte annat föreskrivs i stadgan.
3.4.2 Fyllnadsval kan endast hållas på medlemsmöte, eller extra medlemsmöte, som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet.
3.4.3 Fyllnadsval hålls inte på höstmötet det år mandatet upphör, med undantag av fyllnadsval av revisor och revisors ersättare.

Kapitel 4: Medlemsmöten

4.1.1 Medlemsmöte är partiets högsta beslutande organ.
4.1.2 Partistyrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte, dels via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress.
4.1.3 Kallelse ska postas senast sex (6) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.
4.1.4 Möteshandlingar ska postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.
4.1.5 Skulle medlemsmöte finnas obehörigt ska mötespresidiet inom en (1) vecka kalla till ett extra medlemsmöte. På detta extra medlemsmöte tas endast de punkter upp som skulle behandlats på det obehöriga mötet.
4.2.1 Medlemsmöte hålls fysiskt eller elektroniskt, partistyrelsen beslutar vilket.
4.2.2 Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.
4.2.3 Partistyrelsen beslutar om tidslängden på ordinarie medlemsmöten.
4.3.1 Medlemmarna sammanträder till ordinarie medlemsmöte två (2) gånger om året. Dessa möten går under benämningen vår- och höstmöte.
4.3.2 Vårmötet inleds alltid i början av april. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt.
4.3.3 Höstmötet inleds alltid i början av oktober. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt.
4.4.1 Partiets medlemmar har rätt att närvara på medlemsmöte med yttrande- och förslagsrätt
4.4.2 Partiets medlemmar har rösträtt på medlemsmöte enligt vad som stadgas i § 3.1 (Rösträtt).
4.4.3 Partiets revisorer och deras ersättare har rätt att närvara på medlemsmöte med yttrande- och förslagsrätt.
4.4.4 Partiets anställda och övriga inbjudna har rätt att närvara med yttranderätt.
4.4.5 Medlemmarna av föregående års partistyrelse har inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse.
4.4.6 Mötesordförande äger ensam rätt att väcka ordningsfråga om att frånta medlem eller annan närvarande sin yttrande- och/eller förslagsrätt under hela, eller delar av, medlemsmötet.
4.5.1 Partistyrelsen har rätt att väcka förslag till medlemsmöte. Ett sådant förslag kallas proposition.
4.5.2 Till höstmötet ska partistyrelsen lägga följande propositioner:

a) förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

4.5.3 Alla propositioner skall presenteras i samband med kallelsen.
4.6.1 Varje medlem har rätt att väcka motion till medlemsmöte.
4.6.2 För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.
4.6.3 Alla motioner ska skickas med i möteshandlingarna.
4.7.1 Varje medlem har rätt att nominera personer till val som sker på medlemsmöte.
4.7.2 Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds.
4.7.3 För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en vecka innan mötet inleds.
4.7.4 Mötespresidiet presenterar alla nomineringar i möteshandlingarna.
4.7.5 Mötespresidiet presenterar löpande vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering.
4.8.1 För att administrera partiets medlemsmöten väljs i slutet av varje ordinarie medlemsmöte ett mötespresidium för kommande mötesperiod.
4.8.2 En mötesperiod börjar två veckor efter ordinarie medlemsmöte och sträcker sig fram till två veckor efter nästa ordinarie medlemsmöte.
4.8.3 Sittande presidium administrerar eventuella extra medlemsmöten under deras mötesperiod.
4.8.4 Mötespresidiet ansvarar för att efter mötets fullbordan sammanställa mötesprotokoll och få detta justerat. Detta ska ha skett innan presidiet avgår.
4.8.5 Presidiet består av en (1) mötesordförande och sex (6) rangordnade vice mötesordförande.
4.8.6 Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.
4.8.7 Partiledningen ansvarar för att teknisk support finns tillgänglig för mötespresidiet.
4.9.1 På vårmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av mötesordning
4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
5. Val av två justerare
6. Godkännande av voteringsordningen
7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
9. Revisionsberättelse för det föregående året
10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
11. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
12. Propositioner
13. Motioner
14. Eventuella fyllnadsval
15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
16. Mötets avslutande

4.9.2 På höstmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av mötesordning
4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
5. Val av två justerare
6. Godkännande av voteringsordningen
7. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
8. Propositioner
9. Motioner
10. Kommande års verksamhetsplan
11. Val av kommande års partistyrelse
12. Val av kommande års revisorer
13. Val av kommande års valberedning
14. Eventuella fyllnadsval
15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
16. Mötets avslutande
4.10.1 Partistyrelsen, revisorerna var för sig, eller minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan hos mötespresidiet begära ett extra medlemsmöte.
4.10.2 Mötespresidiet ansvarar för att kalla till mötet senast en (1) vecka efter att begäran framställts.
4.10.3 Extra medlemsmöte ska inledas senast fyra (4) veckor från att kallelse utgår.
4.10.4 Kallelse med möteshandlingar ska skriftligen postas, via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress, senast två (2) veckor innan mötets början för att mötet ska vara behörigt.
4.10.5 Extra medlemsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.
4.10.6 Mötespresidiet beslutar om tidslängd för extra medlemsmöte.
4.10.7 Extra medlemsmöte får inte påbörjas eller avslutas inom två (2) veckor från ordinarie medlemsmöte.

Kapitel 5: Partistyrelsen

5.1.1 Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet.
5.1.2 Partistyrelsen väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.
5.2.1 Partistyrelsen fungerar som ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.
5.2.2 I partistyrelsens ansvar ingår särskilt:

a) att utforma förslag på reviderat principprogram,
b) att inför höstmötet utforma förslag till verksamhetsplan för nästa verksamhetsår,
c) att efter val av ny partistyrelse och avslutat verksamhetsår redovisa ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse inför kommande vårmöte.
d) att besluta om budget för verksamhetsåret och löpande redovisa ekonomiskt läge gentemot budget med största praktiskt möjliga transparens.

5.2.3 Partistyrelsen delegerar genom beslut och styrdokument den dagliga verksamheten till partiledaren.
5.2.4 Partistyrelsen fördelar inom sig ansvarsområden och arbetsuppgifter.
5.2.5 Partistyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av ett styrdokument som reglerar formerna kring dess arbetsuppgifter.
5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fem (5) av ledamöterna.
5.3.4 Partistyrelsen kan välja att adjungera personer till partistyrelsens möten. Dessa äger då närvaro- och yttranderätt.
5.3.5 Ständigt adjungerade till partistyrelsens möten är partiets revisorer och deras ersättare.
5.4.1 Partistyrelsens sammankallande är en strikt intern roll och representerar inte partiet, varken utåt eller gentemot medlemmarna.
5.4.2 Sammankallande ansvarar för att kalla till partistyrelsens möten, förbereda dagordning och sammanställa beslutsunderlag. Vidare ansvarar sammankallande för uppföljning av beslut mellan partistyrelsens möten samt håller kontakten med ledamöterna och är ett stöd i deras arbete.
5.4.3 Skulle sammankallande lämna sin post väljer partistyrelsen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls.
5.5.1 Partistyrelsen ska hålla minst sex (6) möten under året. En preliminär schemaläggning av dessa möten ska ske innan partistyrelsens tillträde.
5.5.2 Utöver dessa möten sammanträder partistyrelsen när sammankallande eller minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter begär det.
5.6.1 Jäv i partistyrelsen föreligger om personen själv eller närstående person, fysisk eller juridisk, kan vänta särskild nytta eller skada av frågans utgång.
5.6.2 Partistyrelsens ledamöter är skyldiga att självmant informera partistyrelsen om möjlig grund för jäv.
5.6.3 Partistyrelsen avgör om jäv föreligger i varje enskilt fall. I tveksamma fall bör man hellre fälla än fria.
5.6.4 I de fall jäv föreligger ska jävig ledamot inte delta eller närvara vid behandling av ärendet, det vill säga vare sig i beredning, diskussion eller vid beslut.
5.6.5 Om en fråga om jäv har behandlats ska detta noteras i protokollet.

Kapitel 6: Partiledning

6.1.1 Partistyrelsen utser en (1) partiledare att på dess uppdrag ansvara för partiets dagliga verksamhet.
6.1.2 Partiledaren får delegerat till sig nödvändiga befogenheter av partistyrelsen för att kunna genomföra sitt uppdrag.
6.1.3 I partiledarens ansvar ingår:

a) att företräda partiet och föra ut dess åsikter,
b) att driva det politiska arbetet och opinionsbilda kring partiets frågor,
c) att verkställa uppdrag från partistyrelsen och medlemsmöte,
d) att leda partiledningens arbete,
e) att i övrigt ta initiativ som gagnar partiets intressen.
6.2.1 Partiledaren utser en partiledning till stöd för sitt arbete.
6.2.2 Partiledaren ingår i partiledningen som dess sammankallande.
6.2.3 Till partiledningen utses en (1) partisekreterare och eventuella vice partiledare.
6.2.4 Partiledaren kan välja att utse ytterligare personer till partiledningen.
6.2.5 Endast medlem kan utses till partiledningen.
6.2.6 Partiledningen tar inga kollektiva beslut, utan dess medlemmar får istället egna mandat och budgetposter tilldelade sig av partiledaren.
6.2.7 Ständigt adjungerade till partiledningens möten är sammankallande i partistyrelsen, förbundsordförande för Ung Pirat och partiets revisorer.
6.2.8 Partiledaren kan välja att adjungera ytterligare personer till partiledningens möten.
6.2.9 Partistyrelsen kan välja att neka utnämning enligt § 6.2.3 och § 6.2.4 eller adjungering enligt § 6.2.8.
6.3.1 Partiledaren kan utse en eller flera rangordnade vice partiledare.
6.3.2 Skulle partiledaren avgå, eller av annan anledning vara oförmögen att utföra sina arbetsuppgifter, träder vice partiledare, enligt rangordning, in till dess att styrelsen utsett en ersättare. När ny partiledare tillträder avgår samtliga tidigare vice partiledare.
6.4.1 Partisekreteraren utses av partiledaren och ansvarar för partiets administrativa arbete och interna kommunikation.
6.4.2 Partisekreteraren ska utse en (1) ekonomiskt ansvarig.
6.5.1 Ekonomiskt ansvarig ansvarar för partiets löpande ekonomi och bokföring.

Kapitel 7: Valberedning, revisorer, riksdagsgrupp och representation i EU-parlamentet

7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte.
7.1.2 Om medlemsmötet, partistyrelsen eller partiledningen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet.
7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag inte nominera sig själva, med undantag av valet till valberedning.
7.1.4 Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan mötet inleds och bifogas möteshandlingarna.
7.1.5 Valberedningen väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.
7.1.6 Valberedningen ska bestå av sex (6) ledamöter.
7.1.7 Valberedningen utser inom sig en sammankallande för ett (1) år i taget.
7.1.8 Valberedningens ledamöter väljs på 2 år. Varje år väljs tre (3) ledamöter.
7.1.9 Skulle sammankallande lämna sin post väljer valberedningen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls.
7.2.1 Revisorernas uppgift är att i enlighet med god revisionssed granska partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt att upprätta revisionsberättelse för det verksamhets- och räkenskapsår de blivit valda.
7.2.2 Om revisorerna begär det ska partistyrelsen tillhandahålla de handlingar revisorerna önskar ta del av inom en (1) vecka.
7.2.3 Senast sex (6) veckor före vårmötet ska partistyrelsen tillhandahålla revisorerna samtliga handlingar av vikt för revisorernas arbete.
7.2.4 Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan vårmötet inleds och bifogas möteshandlingarna.
7.2.5 Revisorerna väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.
7.2.6 Partiet har två (2) revisorer med en (1) personlig ersättare vardera.
7.2.7 Om en revisor lämnat sitt uppdrag tar den personliga ersättaren över. Vid fyllnadsval väljs ny personlig ersättare.
7.3.1 Riksdagsgruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i Sveriges riksdag.
7.3.2 En partiledare som inte är riksdagsledamot är ständigt adjungerad till riksdagsgruppen.
7.3.3 Medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen i form av en stadgebilaga.
7.3.4 Riksdagsgruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.3.5 Om endera riksdagsgrupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.3.6 Riksdagsgruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.
7.4.1 De som valts in i EU-parlamentet på partiets lista från Sverige utgör partiets representation i EU-parlamentet.
7.4.2 Representationen i EU-parlamentet ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.4.3 Om endera representationen i EU-parlamentet eller partistyrelsen så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.4.4 Partiets representation i EU-parlamentet ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmöten och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.
7.4.5 Partiets representation i EU fattar beslut om partilinje när en absolut majoritet av representationen är ense om detta. Råder osäkerhet kring ifall en hållning naturligt följer av partiets åsikter ska innan dess samråd ske med partiledaren.
7.4.6 Centrala avtal med partigrupper och andra aktörer fattas i samråd med partistyrelsen, som också kan ge en rekommendation om vilken partigrupp representationen ska ansluta sig till.
7.4.7 Partiets representation i EU-parlamentet ska regelbundet samråda med partistyrelsen och löpande med partiledningen om såväl politiska prioriteringar som användningen av de administrativa, ekonomiska och personella resurser som följer av representationen.

Kapitel 8: Stadgetolkning, stadgeändring och bilagor

8.1.1 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med medlemsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs.
8.1.2 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller partistyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.
8.2.1 Partiets stadgar, utom de paragrafer som omnämns i § 8.2.2, kan endast ändras genom beslut på ordinarie medlemsmöte.
8.2.2 De paragrafer som ingår i kapitel 1-4 samt kapitel 8 kan endast ändras genom beslut på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett måste vara ordinarie medlemsmöte.
8.2.3 Stadgeändring kräver minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna för att gå igenom.
8.2.4 Förslag till ändring av, eller tillägg till, stadgan kan endast läggas genom proposition eller motion till medlemsmöte.
8.2.5 Kapitelindelning och numrering är till för att underlätta läsningen av stadgan. Skulle ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, innebära en förändring av stadgans kapitelindelning eller numrering, uppdateras hela stadgan omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs. Detta inkluderar även hänvisningar till kapitel eller andra paragrafers numrering.
8.3.1 Ordinarie medlemsmöte kan välja att lägga dokument som bilaga till stadgan.
8.3.2 Vid motsägelser mellan bilagas och stadgas formulering gäller stadgan.
8.3.3 Bilaga ändras, läggs till eller tas ifrån stadgan genom proposition eller motion på ordinarie medlemsmöte med enkel majoritet av rösterna.
8.3.4 När bilaga läggs till eller tas ifrån stadgan uppdateras § 8.3.5 omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs.
8.3.5 Följande dokument ligger som bilaga till dessa stadgar:
Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar (bilaga 1)
Stadgar för lokala föreningar (bilaga 2)
Arbetsordning för partiets riksdagsgrupp (bilaga 3)